Tilbake til nyheter

KOFA-sak 2023/473

29. september, 2023

Offentlige anskaffelser: KOFA med uttalelse om når det er behov for forpliktelseserklæring dersom kvalifikasjonskrav skal oppfylles ved innleie av personell.

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for oppføring av barneskole. Innklagende hadde, gjennom spørsmål og svar, åpnet for at leverandørene kunne vente med å dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskrav til etter tildeling, noe Klagenemnda viste til at ikke er i tråd med forskriften.

Det at oppdragsgiver må ferdigstille kvalifikasjonsvurderingen før kontrakten tildeles, er imidlertid ikke til hinder for at oppdragsgiver kan foreta avklaringer, ettersending og supplering etter at kontrakt er tildelt i tråd med anskaffelsesforskriften § 23-5.

Spørsmålet i saken var om valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskravet knyttet til å kunne erklære ansvarsrett.

Klagenemnda la til grunn at ettersom det i opprinnelig tilbud var vedlagt ESPD-skjema fra tre leverandører som valgte leverandør støttet seg på, var det adgang til en etterfølgende innhenting av forpliktelseserklæring fra disse.

Støtte fra disse tre leverandørene var imidlertid ikke nok til å oppfylle kvalifikasjonskravet, da de også trengte å vise rådighet over innleid personell for å oppfylle kravet.

Når det gjelder innleie av personell, påpeker Klagenemnda at leverandøren må ansees å råde over disse på samme måte som egne ansatte. Dette forutsetter imidlertid at det er inngått avtale om innleie. Dersom det ikke er inngått avtale om innleie, må leverandøren støtte seg på foretaket for å oppfylle kravet, ettersom de ikke har dokumentert rådighet over ressursene.

Klagenemnda kom til at det ikke var adgang til å ettersende forpliktelseserklæringer fra ytterligere to underleverandører ettersom det verken fremgikk av innlevert kvalifikasjonsdokumentasjon at valgte leverandør mente å støtte seg på disse selskapene, eller at disse selskapene mente å avgi sin støtte.  Ettersendingen var derfor ikke i tråd med § 23-5. Valgte leverandør oppfylte ikke kvalifikasjonskravet og skulle vært avvist fra konkurransen.

Avgjørelsen føyer seg inn i en rekke avgjørelser som viser hvor viktig det er for både oppdragsgiver og leverandør å ha klart for seg i) i hvilke tilfeller det er behov for å støtte seg på et annet selskap, og ii) grenser for lovlig ettersending av dokumentasjon fra slike foretak.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs