Tilbake til nyheter

KOFA-sak 2023/356

29. september, 2023

Offentlige anskaffelser: Saken føyer seg inn i rekken av tvister som gjelder håndtering av tilbud der det inneholder bindinger på tvers av delkontrakter, enten i form av rabatter eller forbehold.

Saken gjelder spørsmål knyttet til evaluering av samlerabatt ved delkontrakter. Klagenemnda kom, etter en konkret vurdering, til at tilbudt samlerabatt ikke skulle vektlegges i tildelingsevalueringen.

Innklagede hadde gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av arbeidstøy og fottøy. Anskaffelsen var delt inn i to delkontrakter. Klager anførte blant annet at innklagede hadde brutt anskaffelsesregelverket ved å gi motstridende opplysninger om adgangen til å inngi tilbud der pris oppgis under forutsetning om tildeling av begge kontrakter.

Konkurransegrunnlaget inneholdt opplysninger om at «samme tilbyder kan bli tildelt en eller begge delkontraktene». Videre var opplysninger om at «Det er mulig å oppgi en rabatt som utløses dersom begge delkontraktene går til samme leverandør, og oppdragsgiver forbeholder seg da retten til å inngå en samlet kontrakt, jf. FOA § 19-4 (5)». Imidlertid inneholdt ikke konkurransegrunnlaget noe forbehold om «samlet evaluering» og tildeling av delkontrakter, slik bestemmelsen legger opp til. Derimot var det opplysninger om at hver delkontrakt ville bli evaluert hver for seg, og det var understreket at det ikke var anledning til å inngi parallelle tilbud hvor prisene i det ene tilbudet forutsatte tildeling av begge kontrakter.

Klagenemnda fant på denne bakgrunn at det var tilstrekkelig klart at samlerabatten ikke skulle hensyntas under evalueringen av priskriteriet. Samlerabatten som kunne tilbys, hadde dermed ingen betydning for selve konkurransen.

Det foreligger flere avgjørelser knyttet til delkontrakter og tildeling av disse der det er inngitt tilbud med betingelser på tvers av delkontraktene – enten i form av rabatter eller forbehold om tildeling av flere delkontrakter.

For å unngå unødvendige uklarheter og konflikter, bør oppdragsgiver være påpasselig med å klart angi hvorvidt det er adgang til å inngi tilbud på tvers av delkontraktene, både hva gjelder rabatter og forbehold, herunder hvordan både samlerabatter og eventuelle forbehold om tildeling på tvers av delkontraktene vil bli håndtert i evalueringen av tilbudene.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs