Tilbake til nyheter

Tre tips til arbeidsgivere før ferien

30. juni, 2022
Sommeren er godt i gang og for mange av oss er ferien rett rundt hjørnet. Vi i arbeidslivsavdelingen i Grette har erfaring med at det ofte oppstår spørsmål rundt arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med ferieavvikling. Nedenfor følger noen tips som arbeidsgiver bør kjenne til før ferien.

 

  • Kan tidspunktet for ferien endres?

Iblant kan både arbeidsgiver og arbeidstaker ha behov for å gjøre endringer i når ferien skal avvikles. Utgangspunktet er at en avtale om ferie er bindende. Som hovedregel kan derfor verken arbeidsgiver eller arbeidstaker ensidig endre avtalt ferie uten at den annen part sier seg enig i dette.

Ferieloven gjør imidlertid et visst unntak for arbeidsgiver i de tilfeller hvor uforutsette hendelser vil føre til at avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Det er verdt å merke seg at arbeidstaker kan kreve erstattet merutgifter som følge av at arbeidsgiver endrer avtalt ferie, inkludert merutgifter for nær familie.

Dette kan for eksempel være avbestillingsgebyrer eller erstatning for ubenyttede flybilletter. Arbeidstaker skal i slike tilfeller stilles økonomisk som om den opprinnelige feriefastsettelsen ikke hadde funnet sted.

  • Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk i ferien?

Med en ny coronabølge på trappene er det trolig større sannsynlighet enn ellers for at arbeidstakere kan rammes av sykdom både før og i løpet av ferien.

Sykdom som inntrer før ferien starter, kan gi arbeidstaker rett til å utsette hele den planlagte ferien til senere i ferieåret. Betingelsen er at arbeidstaker er 100 prosent sykmeldt før ferien starter. Arbeidstaker kan i så fall kreve ferien utsatt fra første sykedag. Merk at arbeidstaker må kunne dokumentere sykdommen med legeerklæring, og fremsette denne så raskt som praktisk mulig og senest på arbeidstakers siste arbeidsdag før ferien.

Blir arbeidstaker syk i løpet av ferien, kan vedkommende kreve et tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Også her er det en betingelse at sykdommen skal dokumenteres med legeerklæring og at denne fremsettes så raskt som praktisk mulig.

Husk at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte får avviklet ferie i løpet av ferieåret. Dette gjelder også ferie som utsettes på grunn av sykdom.

  • Kan arbeidstaker velge å få utbetalt ferien i penger fremfor å få fri?

Med betydelig økte levekostnader og renteøkninger er det ikke utenkelig at noen arbeidstakere nå ønsker å jobbe og motta lønn istedenfor å ta ut ferie. Ferieloven bestemmer at lovbestemt ferie må avvikles. Arbeidstaker og arbeidsgiver har en gjensidig plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler lovbestemt ferie innenfor ferieåret. Ikke-uttatte feriedager overføres til neste ferieår. Den femte ferieuken og eventuell ytterligere avtalebasert ferie kan i utgangspunktet likevel erstattes med lønn dersom partene enes om dette.

God sommer!

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs