Tilbake til nyheter

Full uttelling for plunder- og heftskrav for Grettes elektroklient

28. april, 2022
En enstemmig Borgarting lagmannsrett tilkjente denne uken en totalunderentreprenør tilleggsvederlag for kostnader til forsering og plunder og heft.

Etter at Høyesterett avsa HR-2019-1225-A (HAB-dommen) ble det fra flere hold fremholdt at Høyesterett hadde oppstilt et svært strengt beviskrav for årsakssammenheng i plunder- og heftssaker. Det har i etterkant av avgjørelsen fra Høyesterett blitt ansett som utfordrende å skulle vinne frem i plunder- og heftssaker, og rettspraksis har også vist at den klare hovedregelen har blitt at slike krav ikke har fått gjennomslag for domstolene. Denne uken avsa imidlertid Borgarting lagmannsrett dom hvor det for første gang siden HR-2019-1225-A (HAB-dommen) ble gitt fullt medhold i et krav om plunder og heft.

Saken gjaldt sak mellom en totalentreprenør og en totalunderentreprenør (elektro). En enstemmig lagmannsrett ga elektroentreprenøren, representert av Grette ved Rolf Wilhelm Markussen, medhold på alle punkter. Klienten fikk både medhold i sitt krav om tilleggsvederlag for kostnader til forsering og plunder og heft, i tillegg til å bli frifunnet for totalentreprenørens motkrav. Klienten fikk også dekket sine fulle sakskostnader.

Lagmannsrettens dom er på 108 sider, og begrunnelsen er svært konkret. Lagmannsretten legger flere steder i dommen vekt på at totalunderentreprenørens krav var underbygget med tidsnære bevis. Elektroentreprenøren tilbudte retten flere ulike bevismidler som alle pekte i retning av at kravet var berettiget, og retten fant dermed at kravet var sannsynliggjort.

Dommen illustrerer at det fortsatt er mulig å få medhold i krav om tilleggsvederlag for forsering og plunder og heft, forutsatt at man sannsynliggjør kravet på riktig måte. Dette er i samsvar med Høyesteretts uttalelser i HAB-dommen, hvor Høyesterett i avsnitt 86 uttaler:

«Beviskravene kan ikke settes så høyt at det i praksis blir umulig eller urimelig tyngende for entreprenøren å føre bevis for plunder og heft.»

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs