Tilbake til nyheter

Foreslåtte lovendringer innen arbeidsretten

20. desember, 2023

De foreslåtte lovendringene gjelder økning i rammen for overtredelsesgebyr og ytterligere innskjerping av innleiereglene

Stortinget går inn for ytterligere innskjerping av innleiereglene

Flertallet, bestående av Ap, Sp, Rødt og SV, ønsker å presisere tillitsvalgtbegrepet i arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd, slik at det kun er tillitsvalgte fra de store fagforeningene som kan inngå avtale om innleie med sine virksomheter.

I 2019 ble arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd endret slik at virksomheter måtte være bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (dvs. minimum 10 000 medlemmer) for å kunne inngå avtale om innleie med tillitsvalgte. Det har helt siden denne lovendringen trådte i kraft vært diskusjoner mellom fagbevegelsen og arbeidsgiversiden knyttet til om «tillitsvalgte” i bestemmelsen kun refererer seg til tillitsvalgte fra fagforeninger med innstillingsrett, eller om også organisasjonsløse tillitsvalgte omfattes.

På bakgrunn av dette fremmet Rødt i høst et forslag om å stramme inn definisjonen av “tillitsvalgte” i bestemmelsen. Forslaget har nå fått støtte av Ap, Sp og SV, og har dermed flertall på Stortinget. Det sentrale fra innstillingen til Stortinget er at “det er fagforeninger med innstillingsrett og deres tillitsvalgte som kan inngå avtale om innleie”.

Regjeringen foreslår å øke rammen for overtredelsesgebyr

Regjeringen har sendt på høring et forslag om kraftige økning i gebyrtaket for Arbeidstilsynets overtredelsesgebyr. Blir forslaget vedtatt, vil gebyrtaket bli flere millioner høyere enn dagens nivå.

Stortinget har i et anmodningsvedtak bedt regjeringen om å «betydelig heve den øvre grensen for ileggelse av overtredelsesgebyr samt sørge for at arbeidslivskriminalitet av grov karakter skal rutinemessig politianmeldes». Som et svar på dette, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet lagt frem et høringsforslag om å øke den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven § 18-10.

Arbeidstilsynet kan ilegge virksomheter overtredelsesgebyr ved brudd på (en rekke) bestemmelser i arbeidsmiljøloven. For eksempel kan virksomheter ilegges gebyr for brudd på regler om arbeidstid eller innleie. Ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og eventuelt størrelsen på gebyret, skal Arbeidstilsynet blant annet legge vekt på alvorlighetsgraden på bruddene, om det foreligger gjentakelse og virksomhetens økonomiske evne.

I dag kan overtredelsesgebyr maksimalt utgjøre 15 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden (kr 1 779 300).

Departementet foreslår at den øvre rammen endres slik at Arbeidstilsynet skal kunne ilegge overtredelsesgebyr på inntil 50 G (kr 5 931 000) eller inntil fire prosent av virksomhetens årlige omsetning eller konsernets omsetning, dersom virksomheten tilhører et konsern. Det høyeste beløpet utgjør den øvre rammen i det enkelte tilfellet.

Lovforslaget innebærer at Arbeidstilsynets økonomiske sanksjonsmuligheter vesentlig skjerpes. I praksis vil nok en slik økning av gebyrtaket også kunne medføre at Arbeidstilsynet oppjusterer nivået på de overtredelsesgebyrene som faktisk ilegges.

Høringsfristen er 22. desember 2023. Høringsnotatet kan leses her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs