Tilbake til nyheter

Entreprenør krevde 750 millioner – dømt til å betale 32 millioner

11. juni, 2019

I sluttoppgjøret for fellesprosjektet ved Mjøsa krevde entreprenøren ca. 750 millioner kroner av byggherrene for massehåndtering, totalbrudd og plunder og heft. Byggherrenes motkrav var totalt på 115 millioner kroner for tilbakebetaling, mulkt som følge av trafikkstans utover tillatt stengeperiode og prisavslag for manglende utført oppmåling. Bakgrunnen for tvisten var byggingen av en firefelts E6 og en dobbeltsporet jernbane.

Det største kravet fra entreprenøren var et plunder og heft-krav på ca. 450 millioner kroner. Entreprenøren klarte å dokumentere fire forhold hos byggherrene som hadde ført til produktivitetskonsekvenser. Dette gjaldt endret deponeringsløsning for løsmasser, økte mengder løsmasser, faseplaner som ikke var gjennomførbare og det samlede antallet utstedte endringsordrer. Retten tilkjente entreprenøren 20 millioner kroner for dette. For entreprenørens massehåndteringskrav uttalte retten at når kontrakten er uklar går det ut over den som har lyst ut anbudet. Entreprenøren fikk medhold i totalt ca. 65 millioner kroner.

For kravene om tilbakebetaling og prisavslag fikk byggherren medhold i ca. 97 millioner kroner. Entreprenøren ble frifunnet for mulkt fordi byggherren hadde vært passiv, selv om kontrakten ikke hadde egne varslingsregler for mulkt.

Totalt sett endte dommen i byggherrens favør. Entreprenøren måtte betale 32 millioner kroner til byggherren.

Hedmarken tingretts dom av 10. mai 2019 (17-138013TVI-HEDM)

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs