Tilbake til nyheter

Entreprenøren krevde 76 millioner kroner – ble selv dømt til å betale mer enn 7,5 millioner til byggherren

13. november, 2019

Saken gjaldt en entreprise om veibygging på E39 i Sogn og Fjordane. I tillegg til ca. 9 kilometer hovedvei skulle det bygges 1,5 kilometer sidevei, 1 kilometer gang- og sykkelvei, 760 meter tunnel, og 3 bruer. Kontrakten var på 330 millioner kroner ekskl. mva.

Konkurransegrunnlaget viste at et underskudd av masser på den ene delen av strekningen skulle dekkes opp av overskuddet på den andre delen. Entreprenøren mente at dette ikke var mulig, fordi det var et totalunderskudd på stein på strekningen. Entreprenøren mente byggherren hadde skrevet feil i konkurransegrunnlaget, og at byggherren derfor var forpliktet til å betale tilleggsvederlag. Entreprenøren krevde også tilleggsvederlag for plunder og heft.

Retten viste blant annet til den nylig avsagte plunder og heft-avgjørelsen fra Høyesterett (HR-2019-1225-A). Retten kom til at entreprenørens krav manglet dokumentasjon, at entreprenørens merkostnader skyldtes entreprenørens egne valg av løsninger, at kravene var falt bort som følge av for sen varsling, og at entreprenøren allerede hadde fakturert og fått oppgjør for deler av arbeidene. Retten mente at byggherren ikke kunne holdes ansvarlig uten at kravene ble dokumentert, eller varslet i tide. Entreprenøren kunne heller ikke få betalt mer penger for å rette sine egne feil. Retten fant likevel «enkelte mangler ved konkurransegrunnlaget som har gitt uheldige konsekvenser for begge parter under gjennomføringen av anlegget.» Entreprenøren fikk derfor dekket sine merkostnader i forbindelse med et ras, for transport av sprengt stein fra lager, økt rigg i byggetiden og lønns- og prisstigning.

Saken var omfattende, og begge partene hadde pådratt seg betydelige sakskostnader. Retten dømte entreprenøren til å dekke byggherrens sakskostnader. At entreprenøren vant fram på enkelte punkter ble derfor en mager trøst, fordi byggherrens sakskostnader var mye større enn summen av de kravene entreprenøren vant fram med. Saken endte med at entreprenøren – som opprinnelig krevde mer enn 76 millioner kroner fra byggherren – selv måtte ut med mer enn 7,5 millioner kroner totalt.

(Sogn og Fjordane tingretts dom av 30. september 2019)

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs