Tilbake til nyheter

Gjennomføring av tredje energimarkedspakke: OED fastsetter nye og endrede forskrifter til energiloven og naturgassloven

1. november, 2019

I forbindelse med gjennomføring av tredje energimarkedspakke har Olje- og energidepartementet (OED) fastsatt nye og endrede forskrifter med ikrafttredelse 1. november 2019. Hovedpunktene i disse følger nedenfor.

Nasjonal reguleringsmyndighet for energi (RME)

Det opprettes en nasjonal reguleringsmyndighet for energi (RME).

Oppgavene for RME er særlig knyttet til oppsyn med markedene for elektrisitet og naturgass, arbeid med å delta i å utvikle og å gjennomføre markedsregelverket i EU, og samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i EØS-området. Ansvaret for regulering av forsyningssikkerhet, leveringspålitelighet, kraftforsyningsberedskap, utvikling av kraftsystemet og utbygging og vedlikehold av overføringsnettet skal fortsatt ligge hos  Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i tråd med Stortingets lovvedtak og Innst. 175 L (2017-2018). Mer informasjon om RME finnes her.

Ny forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) gir det rettslige grunnlaget for RMEs virksomhet. Forskriften viderefører en rekke bestemmelser i energilovforskriften som i dag gjelder for NVE som reguleringsmyndighet for energimarkedet. Departementet har også vedtatt endringer i en rekke øvrige forskrifter til energiloven. Endringene skal klargjøre hvilken kompetanse som legges til RME, og hva som fortsatt skal tilligge NVE som direktorat etter ordinær forvaltningsmodell.

RME vil være en egen enhet innenfor NVE, men kan ikke instrueres i enkeltsaker eller om bruken av tildelte budsjettmidler. OED vil fortsatt ha overordnet styring med RMEs virksomhet og aktørene i kraftbransjen, for eksempel gjennom generelle krav i forskrift. RME er administrativt underlagt OED, jf. Prop. 5 L (2017-2018) side 6.

Avtaler om produksjonsbegrensninger i forbindelse med nettilknytning

Departementet har også vedtatt en ny bestemmelse i NEM § 3-3 tredje ledd om at nettselskaper og kraftprodusenter kan inngå avtaler om produksjonsbegrensning i forbindelse med nettilknytning. Formålet er å åpne for en mer fleksibel tilknytning av produksjon, og samtidig bidra til å redusere risikoen for overdimensjonering av nettet.

Opprettelse av energiklagenemnd

Enkeltvedtak som RME fatter i medhold av energiloven og naturgassloven kan ikke lenger påklages til departementet, men skal behandles av den nyopprettede Energiklagenemnda, jf. ny forskrift om Energiklagenemnda. Dette gjelder for eksempel vedtak om leveringsplikt, leveringskvalitet, inntektsrammer, tariffer mv.. Nemnda er opprettet med Klagenemndssekretariatet i Bergen som saksforberedende organ.

Les mer om endringene her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs