Tilbake til nyheter

Enda tydeligere at sykemeldte plikter å prøve seg i jobb fra første fraværsdag, ellers kan retten til sykepenger gå tapt

16. juni, 2021

Regjeringen har endret folketrygdloven for å gjøre det tydeligere at ansatte har en plikt til å prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag for å ha rett til sykepenger.

Det er ikke nytt at sykemeldte arbeidstakere har plikt til å utføre tilrettelagt arbeid under sykefraværet. Det er heller ikke nytt at det gjelder en medvirkningsplikt for arbeidstaker allerede fra første sykefraværsdag. Stortinget har likevel (i vedtak av. 4. mai 2021) vedtatt en endring i folketrygdloven § 8-8. Paragraf 8-8 annet og tredje ledd skal nå lyde:

«Medlemmet har plikt til å være i arbeidsrelatert aktivitet, jf. § 8-7 a første ledd og arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd, så tidlig som mulig, og senest innen 8 uker. Dette gjelder ikke når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen».

I begrunnelsen for lovendringen, skriver Arbeids- og sosialdepartementet at det anses oversiktlig og ryddig å samle krav til aktivitet og medvirkning i løpet av sykepengeperioden i samme paragraf. Tidligere fremgikk aktivitetsplikten av ftrl. § 8-4 annet ledd. Videre presiserer departementet at den nye lovendringen skal presisere at den sykemeldte som hovedregel skal være i arbeidsrelatert aktivitet. Med dette presiseres at kravet til aktivitet gjelder gjennom hele sykefraværsperioden, og at det ikke er tilstrekkelig at man har prøvd å være i aktivitet før det har gått åtte uker. I lovteksten er derfor uttrykket «skal prøve seg» erstattet med «plikt til» å være i arbeidsrelatert aktivitet.

Det er verdt å merke seg at unntaket fra plikten til å være i arbeidsrelatert aktivitet fortsatt gjelder dersom medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen.

Lovendringen trer i kraft 1. juni 2021 og innebærer en klarere tydeliggjøring av at ansatte skal medvirke og prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs