Tilbake til nyheter

Dom om usaklig oppsigelse begrunnet i sykefravær – særlig om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og saksbehandling frem til oppsigelse gis

1. februar, 2021

Gjøvik tingrett avsa 1. desember 2020 dom i sak om oppsigelse. Arbeidstakeren i saken var ansatt som kunderådgiver i Eika Gruppen. Arbeidstakeren hadde over lengre tid hatt et omfattende sykefravær, og dette var bakgrunnen for oppsigelsen.

Arbeidstakeren hadde i årene 2018 og 2019 ca. 82 % sykefravær. Det var i saken enighet om at oppsigelse ble gitt i god tid etter at verneperioden etter arbeidsmiljøloven § 15-8 var utløpt. Som kjent skal oppsigelse da vurderes etter hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-7.  Retten viste til at det i sykefraværssaker er sentralt om det er kort tid til arbeidstakeren kan forventes tilbake i stilling, om det eventuelt fortsatt må påregnes et omfattende sykefravær, at saklighetskravet må ses i sammenheng med arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidsgivers generelle håndtering av saksbehandlingsreglene. Det må også foretas en rimelighetsvurdering hvor blant annet ulempene for bedriften veies opp mot hvor hardt den ansatte rammes.

Retten kom til at virksomheten ikke hadde mulighet for tilrettelegging eller omplassering som kunne ivareta hensynet til arbeidstakerens psykiske helse i tilstrekkelig grad. Virksomheten ble dermed ansett for å ha oppfylt den strenge tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6.

Retten kom imidlertid til at prosessen frem til oppsigelsen var preget av saksbehandlingsfeil. Prosessen bar preg av hastverk, sentrale vurderingstemaer ble ikke belyst, og det kunne reises spørsmål ved om virksomheten før drøftelsesmøtet i realiteten hadde fattet beslutning om oppsigelse. Videre kunne virksomheten bebreides for å ikke ha fulgt opp arbeidstakerens utvikling og prognose, samt at den ansattes sosiale forhold ikke ble vektlagt i den interesseavveining som arbeidsgiver skal foreta ved en oppsigelse. Retten fant dermed at oppsigelsen var usaklig og den ble kjent ugyldig. Arbeidstaker ble tilkjent oppreisningserstatning med kr 50 000.

Dommen gir nyttig veiledning om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved ansattes sykefravær, og arbeidsgivers saksbehandling frem til oppsigelse gis. Dommen kan du lese her.

Kontakt
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs