Tilbake til nyheter

Arbeidsliv: Endringer i hjemmekontorforskriften trer i kraft fra 1. juli 2022

12. april, 2022

Endringer i hjemmekontorforskriften trer i kraft fra 1. juli 2022.

Koronapandemien, men også den teknologiske utviklingen, har aktualisert behovet for regulering av arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Regjeringen vedtok den 18. mars i år endringer i hjemmekontorforskriften fra 2002.

Dette er endringene som trer i kraft fra 1. juli 2022:

 • Forskriftens virkeområde tydeliggjøres: Forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers «eget hjem», men ikke for «kortvarig eller tilfeldig arbeid» hjemme. Departementet endrer ordlyden fra «tilfeldig» til «sporadisk» for å tydeliggjøre virkeområdet.Hjemmearbeid i noen dager er å anse som «kortvarig». Også dersom arbeidstaker jobber hjemme i én til to uker på grunn av sykdom eller skade, vil arbeidet i utgangspunktet være «kortvarig».

  Hjemmearbeid er «sporadisk» når arbeidstaker jobber hjemme av og til – for eksempel når arbeidstaker jobber hjemme på grunn av sykt barn eller ved håndverker på besøk. Arbeidet er derimot ikke «sporadisk» dersom arbeidstaker jobber hjemme jevnlig og av et visst omfang, eller dersom arbeidsgiver har en fast ordning for hjemmekontor. Departementet trekker likevel frem at jevnlig hjemmekontor sjeldnere enn én dag i uken, er å anse som «sporadisk».

Det er verdt å merke seg at departementet presiserer at arbeidstakers «eget hjem» betyr at forskriften kun gjelder for arbeid hjemme – og ikke ved fjernarbeid på hytta, på toget eller på tjenestereise. I sistnevnte tilfeller gjelder arbeidsmiljøloven så langt den passer.

 • Unntak fra skriftlig avtale: Forskriften har et krav om skriftlig avtale ved hjemmekontor, og den regulerer hva avtalen minimum skal inneholde. Det er innført et nytt unntak fra kravet om skriftlig avtale dersom hjemmekontor pålegges eller anbefales fra myndighetene, for eksempel dersom det kommer en ny pandemi. Da kan virksomheten i stedet gi skriftlig informasjon om hjemmekontor. Arbeidsgiver skal drøfte med tillitsvalgte, men det er ikke krav om at partene må komme til enighet.
 • Presisering av kravet til psykososialt arbeidsmiljø: Forskriften regulerer at arbeidsgiver skal forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette omfatter også det psykososiale arbeidsmiljøet. For å bidra til økt fokus rundt de psykososiale forhold på hjemmekontor, presiseres det fra 1. juli at arbeidsgiver også skal ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet.
 • Regler om arbeidstid oppheves: I dag har forskriften egne regler om arbeidstid. Det er for eksempel regler om alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, søndagsarbeid og nattarbeid som avviker fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Denne bestemmelsen oppheves, slik at fra 1. juli 2022 gjelder arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid også for hjemmearbeid.
 • Arbeidstilsynets får utvidet kompetanse: I dag gir Arbeidstilsynet kun veiledning om hjemmekontorforskriften. Fra 1. juli 2022 kan Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn og gi pålegg som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelsene i forskriften. På grunn av hensynet til personvern og privatlivets fred, er det likevel presisert at Arbeidstilsynet ikke har tilgang til arbeidstakers hjem uten særskilt avtale.
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs