Tilbake til nyheter

Arbeidsliv: Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse fjernes fra 1. juli 2022

12. april, 2022

Utgangspunktet i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for midlertidige ansettelser når arbeidet er avgrenset i tid eller omfang; når arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikarbehov, for praksisarbeid, i arbeidsmarkedstiltak og innenfor idretten.

Fra 1. juli 2015 har arbeidsgiver hatt en generell og ubegrunnet rett til å inngå avtale om midlertidig ansettelse «for en periode på inntil tolv måneder». Adgangen er begrenset gjennom hvor mange som kan ansettes etter bestemmelsen (kvotebegrensning), og at arbeidsgiver gis en karanteneperiode etter bruk av adgangen (karantenebegrensning).

Stortinget vedtok 3. mars 2022 å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse fra 1. juli 2022. Dette kom ikke som noen overraskelse. En generell adgang til midlertidig ansettelse har lenge vært et politisk betent tema. Den politiske venstreside og fagbevegelsen er imot en vid adgang til midlertidighet, mens den politiske høyreside og arbeidsgiverforeningene har vært pådrivere for en utvidet adgang. Etter regjeringsskiftet i 2021 har mange forventet at den generelle adgangen ville bli fjernet.

Et forslag om å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse ble også trukket frem av flertallet i Fougner-utvalget i NOU 2020:9 (Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv). Flertallet besto av medlemmer av arbeidstakerorganisasjonene og de uavhengige medlemmene. Mindretallet, som ønsket å beholde den generelle adgangen, besto av representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene.

Fougner-utvalget viste til at den generelle adgangen ser ut til å ha blitt lite benyttet og at den ikke har fungert etter sin hensikt – nemlig som et «springbrett» inn i arbeidslivet for personer som tradisjonelt har vansker med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vår erfaring er at få arbeidsgivere har brukt den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. Begrunnelsen har blant annet vært at karantene- og kvotebegrensningene har gjort regelen komplisert og lite praktisk.

Siden en generell adgang til midlertidig ansettelse er et politisk betent tema, er det ikke gitt at det er satt en endelig strek over arbeidsgivers mulighet til å ansette arbeidstakere midlertidig uten en særskilt begrunnelse.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs