Tilbake til nyheter

Anders Nordli og Kari-Ann Mosti, Grettes skatte- og avgiftseksperter, kommenterer statsbudsjettet for 2022

12. oktober, 2021

Regjeringen har lagt frem forslag til enkelte endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2022. Statsbudsjettet må kunne sies å være ganske lite interessant denne gangen. Kanskje ser sittende regjering lite poeng i å bruke tid og krefter på endringer som straks vil reverseres av påtroppende regjering. Uansett hva som er bakgrunnen, er det påfallende få endringer av betydning.

Her er vår oppsummering i fire hovedpunkter:

1 Smått og stort – satser mv.

Som vanlig foreslås det en rekke endringer i satser, terskelbeløp mv. i statsbudsjettet. Mye av dette er marginale justeringer, og av liten betydning i det store bildet. Blant endringene som foreslås, er økning av formuesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 45 % til 50 %. Ny regjering vil helt sikkert redusere denne rabatten, slik at dette blir et slag i luften.

2 Opsjonsordning for ansatte

Regjeringen følger opp lang tids arbeid med å revidere skatteordningen for ansatteopsjoner i start-ups (selskaper i «oppstarts- og vekstfase»). Ordningen som ble innført i 2018 var svært tam, for å si det forsiktig, og ble med rette kritisert for å ikke gå langt nok. Nå foreslår regjeringen endringer (i realiteten en helt ny ordning) som vil tre i kraft i 2022 – helt i tråd med et forslag som har vært på høring.

Essensen i forslaget er at ansatte i selskaper som oppfyller bestemte vilkår knyttet til alder, antall årsverk og omsetning/balanse ikke vil skattlegges ved tildeling eller utøvelse av opsjoner, men først ved senere realisasjon (typisk salg) av aksjene mottatt når opsjonen ble utøvet.

Dette kan innebære en betydelig «tidfestingsfordel» – altså mulighet til å skyve skattebetalingen foran seg i flere år. Og den viktigste nyvinningen er at gevinsten uansett bare skal behandles som kapitalinntekt og ikke som lønn (opp mot 46,4 % + arbeidsgiveravgift). Det er nok mange som nå spør seg om den nye opsjonsordningen for ansatte er et rent slag i luften, og at mange års arbeid umiddelbart vil reverseres av påtroppende regjering.

3 Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet

Med virkning fra og med 1. januar 2021 ble det innført nye regler om at entreprenører mv. kan utsette fakturering og oppkreving og innberetning av merverdiavgift på bygge- og anleggsarbeid til fullføring av byggeoppdrag.

Stortinget har i anmodningsvedtak bedt regjeringen om å foreta nødvendige regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil omtvistede krav er avklart. Regjeringen fraråder imidlertid en slik endring da dette blant annet reiser spørsmål om forholdet til statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Regjeringen har likevel redegjort for hvordan reglene alternativt kan utformes for å imøtekomme Stortinget.

Utstedelse av salgsdokument kan utsettes når det objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget. Blir et omtvistet krav avklart eller betalt helt eller delvis, skal salgsdokument for kravet som er avklart eller betalt, utstedes snarest og senest innen en måned.

4 Grunnrenteskatt for vannkraft

Regjeringen foreslår, i tråd med forslag som har vært på høring, at grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatten.

Dette innebærer samtidig at skattegrunnlaget i grunnrenteskatten blir lavere. Det foreslås derfor at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres fra 37 % til 47,4 %, for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag, 59 %.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs