Tilbake til nyheter

Hvordan gå frem dersom sentrale personer i prosjektet må holdes borte fra byggeplassen?

14. mars, 2020

Ulike grunner kan føre til at sentrale personer i prosjektet må holdes borte fra byggeplassen. Dette kan særlig skyldes egen sykdom som fører til pålagt isolering, mistanke om sykdom som fører til pålagt hjemmekarantene, eller behov for å være hjemme med barn som følge sykdom eller som følge av at skoler og barnehager stenges.

Hvorvidt de ansatte kan komme på jobb, beror på helsefaglige vurdering samt hvilke pålegg som er gitt av myndighetene. Dersom det oppstår mistanke om smitte må de aktuelle personene kontakte fastlege/legevakt på telefon og be om vurdering av sykemelding, hjemmekarantene eller isolering. Entreprenøren kan ikke på eget initiativ velge å holde ansatte borte fra byggeplassen på grunn av en generell bekymring.

Dersom det i samråd med helsepersonell er kartlagt at en eller flere sentrale personer må holdes borte fra byggeplassen, må entreprenøren fremsette krav om fristforlengelse i tråd med kontraktens regler om fristforlengelse, og følge opp så snart det er foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet.

I slike tilfeller må entreprenøren også vurdere om det er mulig for de aktuelle personene å utøve hele eller deler av sine funksjoner hjemmefra. For personer med administrative stillinger kan det særlig være aktuelt. Når det gjelder andre funksjoner i prosjektet, må entreprenøren vurdere om det er mulig å finne andre personer som kan utføre arbeidet, eventuelt om det er mulig å leie inn arbeidskraft. Hvor langt denne plikten rekker avhenger av en konkret vurdering, og vil trolig også være begrenset i den nærmeste tiden.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs