Tilbake til nyheter

Byggherre måtte se langt etter erstatning

26. august, 2020

Byggherre krevde erstatning fra hovedentreprenør for skade på byggherren eiendom påført av hovedentreprenørens underentreprenør. Byggherren måtte se langt etter erstatningen.

Kystverket inngikk i august 2014 en kontrakt basert på NS 8406 med en entreprenør om utbedring av to frittliggende moloer utenfor en havn. En del av arbeidet ved utbedringen bestod i å frakte steinmasser fra havna til moloene. Hovedentreprenøren engasjerte en underentreprenør til å gjennomføre dette arbeidet.

Underentreprenørens slepebåt mistet kontrollen over lekteren, som steinmassene skulle transporteres i. På grunn av vær og vind drev lekteren av gårde og kolliderte med et sjømerke som står i sjøen i havneområdet. Sjømerket ble som følge av kollisjonen ødelagt og ble utbedret umiddelbart.

For at hovedentreprenøren skulle kunne holdes ansvarlig for skaden overfor byggherren måtte Høyesterett ta stilling til om det forelå et såkalt kontraktsmedhjelperansvar. Det er et ansvarsgrunnlag som kan gjøre hovedentreprenøren ansvarlig for skader som påføres av hovedentreprenørens kontraktsmedhjelpere, som underentreprenører.

Høyesterett sier at det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om det foreligger kontraktshjelperansvar eller ei. De momentene som fikk betydning i denne saken er av betydning også i andre saker hvor det er spørsmål om hovedentreprenøren skal holdes ansvarlig på dette grunnlaget.

Disse momentene fremgår særlig av dommens premiss 83 og 84. Et sentralt poeng er om den gjenstanden som er påført skade er en gjenstand som hovedentreprenøren har fått særskilt tilgang til i kraft av avtaleforholdet med byggherren, og som hovedentreprenøren dermed kan gi underentreprenøren tilsvarende tilgang til.

Ettersom sjømerket lå et stykke unna anleggsområde og var en del av den offentlige infrastrukturen i området fant Høyesterett at underentreprenørens skade på sjømerket ikke kunne lastes hovedentreprenøren. Dette ble begrunnet med at det fremstod som mer tilfeldig at sjømerket og kontraktsgjenstanden hadde samme eier og dermed at byggherren ikke burde stå sterkere i en slik situasjon enn om skaden var påført av en annen som ferdes i havnen.

Høyesterett tok ikke stilling til hvorvidt NS 8406 gir en uttømmende regulering av hovedentreprenørens kontraktansvar, til tross for at avtalen mellom partene baserte seg på NS 8406 og det var uenighet mellom partene om NS 8406 kunne suppleres med det ulovfestete kontraktshjelperansvaret. Høyesterett unnlot å ta stilling til dette fordi entreprenøren uansett ikke kunne holdes ansvarlig på grunnlag av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.

(HR-2020-1120-A)

Høyesteretts dom HR-2020-1120-A kan leses her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs