Tilbake til nyheter

23-årsgrense på utested var ikke ulovlig aldersdiskriminering

24. oktober, 2023

Avgjørelse fra Oslo tingrett

I 2020 slo Diskrimineringsnemnda fast at 23-årsgrense på utested var ulovlig aldersdiskriminering. En fersk avgjørelse fra Oslo tingrett har gitt et utested medhold i at 23-årsgrense likevel var lovlig forskjellsbehandling.

 

I et vedtak fra Diskrimineringsnemnda i mars 2020 ble det slått fast at det var ulovlig aldersdiskriminering å operere med 23-årsgrense for inngang på et utested i Oslo. Dette har siden blir fulgt opp i flere andre vedtak fra Diskrimineringsnemnda.

Et av utestedene som opererte med en 23-årsgrense og som ble klaget inn for Diskrimineringsnemnda, var utestedet Festiviteten på Hamar. Etter vedtaket fra Diskrimineringsnemnda, gjennomførte Festiviteten en «testlørdag» hvor de senket aldersgrensen til 20 år. I løpet av denne kvelden opplevde de at omsetningen falt med 29 %, de vanlige kundene forlot lokalene og det ble observert «et mer fiendtlig miljø og uvøren opptreden blant gjestene». Festiviteten besluttet å ikke innrette seg etter Diskrimineringsnemndas vedtak og gjeninnførte 23-årsgrensen, samtidig som de tok saken til domstolene.

Tingretten la til grunn at 23-årsgrensen på Festiviteten innebar direkte forskjellsbehandling ved at personer under 23 år har blitt nektet adgang under henvisning til aldersgrensen. Spørsmålet var dermed om 23-årsgrensen likevel utgjorde lovlig forskjellsbehandling etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Festiviteten oppga at formålet med 23-årsgrensen var hensynet til en ønsket kundesammensetning, hensynet til økonomiske interesser, hensynet til sosial og kulturell integrering, samt hensynet til å unngå bråk, uro og uvøren atferd fra yngre gjester.

Ifølge tingretten utgjorde utestedets ønske om at gjestene skulle være over en viss alder et saklig og legitimt formål. Retten viste til at begrunnelsen ivaretok en beskyttelsesverdig interesse, det vil si Festivitetens interesse i selv å bestemme at utestedsvirksomheten skulle innrettes mot en voksen kundekrets. Retten la videre til grunn at de økonomiske interessene utgjorde saklige og legitime formål, men at det ikke var påvist tilstrekkelige konkrete holdepunkter til å anse de øvrige oppgitte formålene som saklige formål i lovens forstand.

Tingretten fant at det ikke fremsto sannsynlig at disse formålene kunne ivaretas gjennom andre forholdsmessige og ikke-diskriminerende tiltak. Tingretten mente også at utestedets interesser var «klart mer tungtveiende» enn interessene til gjestene som nektes inngang til ustedet som følge av aldersgrensen.

Tingretten konkluderte med at aldersgrensen ivaretok saklige formål, var nødvendig for å ivareta formålet og at det heller ikke var uforholdsmessig inngripende for de som ble rammet. Tingrettens konklusjon var dermed at det forelå lovlig forskjellsbehandling, og Festiviteten fikk medhold i at nemndas vedtak var ugyldige og ble tilkjent fulle sakskostnader.

Dommen er ikke rettskraftig og kan bli anket. Les avgjørelsen her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs