Nyhetsbrev: Arbeidsliv

Juni 2020

I dette nyhetsbrevet kommenterer Grettes Hege Grønsberg Abrahamsen og Ulrik Brændengen en fersk dom fra Høyesterett (kjent som ISS-saken) om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved virksomhetsoverdragelse.

Grettes arbeidslivsavdeling har lang erfaring med å bistå både private og offentlige virksomheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelser.

Høyesterett avsa fredag 26. juni 2020 en ny dom om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved virksomhetsoverdragelse. Saken har fått stor medieoppmerksomhet, blant annet som følge av den store velferdsmessige betydningen saken har for de ansatte i saken.

Sakens bakgrunn

Saken har sin bakgrunn i at staten i 2016 besluttet at renholdet av Forsvarets bygningsmasse skulle legges ut på anbud. Selskapet ISS Facility Services AS vant anbudet. Det var i saken enighet om at dette medførte en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand.

Som følge av virksomhetsoverdragelsen overtok ISS arbeidsgiveransvaret for 209 renholdere som tidligere hadde vært ansatt i Forsvarsbygg, etter reglene i arbeidsmiljøloven § 16-2.

Som ansatte i Forsvarsbygg var renholdsmedarbeiderne statlige tjenestemenn og omfattet av den dagjeldende tjenestemannslovens regler, herunder statens regler om stillingsvern. De ansatte var også omfattet av Statens pensjonskasse, og arbeidsforholdene var i tillegg regulert av Hovedtariffavtalen i staten, samt en rekke særavtaler.

Sakens hovedspørsmål

Tvisten for Høyesterett gjaldt om de overførte ansatte etter virksomhetsoverdragelsen beholdt oppsigelsesfristene etter reglene som gjelder for statlige ansatte, og om de fortsatt hadde rett til særalderspensjon knyttet til de særlige aldersgrenser for stillingene i staten. Det var også spørsmål om de ansatte – etter at arbeidsholdet ble overført til ISS – fortsatt hadde rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter reglene for ansatte i staten.

Høyesteretts vurdering

Høyesterett kom til at de tidligere statsansattes oppsigelsesfrister inngikk som en del av arbeidsavtalene, slik at disse gjaldt videre i forholdet mellom arbeidstakerne og den nye arbeidsgiveren (ISS) etter virksomhetsoverdragelsen.

Høyesterett kom videre til at verken særalderspensjon eller AFP i staten, fulgte med de ansatte videre til ISS som ny arbeidsgiver. Dette med bakgrunn i at pensjonsrettighetene ble ansett for å ha falt bort da ISS valgte å gjøre sin allerede eksisterende kollektive pensjonsordning gjeldende overfor de ansatte etter virksomhetsovertagelsen. En slik rett for den nye arbeidsgiveren kalles ofte «pensjonsunntaket» og følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 tredje ledd annet punktum.

Oppsummert

Dommen gir veiledning om hvilke rettigheter som anses å følge med videre til ny arbeidsgiver etter en virksomhetsoverdragelse. Dommen gir videre sentrale avklaringer rundt hvilke konkrete rettigheter som må anses å inngå i de ansattes arbeidsavtaler, samt avklaring om reglene om kollektiv tjenestepensjon ved virksomhetsoverdragelse.

Les dommen her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs