Back to the news

Erstatningsansvar for arkitekt

26 August, 2020

I en dom avsagt i Borgarting i vår, ble arkitekten idømt erstatningsansvar for kostnader ved utbedring av fukt og råteskader på et anneks som ble benyttet som garasje og hybel. Saksforholdet er at arkitekten kun utarbeidet tilbudstegninger bortsett fra et par snitt og detaljer.

Bakgrunnen for dette var at arkitekten mente entreprenøren skulle forestå detaljprosjekteringen. Arkitekten sendte en enkel beskrivelse til entreprenøren med kopi til byggherren der det fremgikk at entreprenøren skulle prosjektere. Byggherren og entreprenøren valgte ikke å inngå avtale basert på arkitektens forslag. Arkitekten hadde fortsatt rollen som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker. Han meddelte ikke byggherren skriftlig at han anså seg ferdig med tegningene. Lagmannsretten fant at det var grovt uaktsomt av arkitekten ikke skriftlig å varsle byggherren om at tilbudstegningene ikke var egnet for bygging.

 

More news

Byggherre krevde erstatning fra hovedentreprenør for skade på byggherren eiendom påført av hovedentreprenørens underentreprenør.
I forbindelse med Arendalsuka, i år heldigital, har det igjen blitt satt fokus på miljø og klima i bygg- og anleggsbransjen.
Go to
  • Expertise
  • People
  • Cases
  • Courses