Norsk finanssektor: Liberalisering av e-betalingstjenester

Vi bistår Trustly Group AB i en klagesak for EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i den største pågående konkurransesaken i Norge rettet mot én næring. ESA åpnet sak mot Finans Norge, DNB, Nordea og BankID i oktober 2016. ESA etterforsker aktørene for mulig brudd på EØS’ kartellforbud ved å samkjøre praksis for å stenge nye e-betalingstjenester ute fra det norske markedet. Saken må også sees i lys av det nye PSD2-direktivet som trer i kraft i 2018. Europakommisjonen åpnet tilsvarende konkurransesaker mot aktører i blant annet Nederland og Polen i oktober 2017. 

Grette rådgir klienter i konkurransesaker og saker relatert til det indre marked på nasjonalt nivå og europeisk nivå. Avhengig av saken vil vårt arbeid ta form av bistand til klager, selskaper som har en undersøkelse rettet mot seg eller selskaper som ønsker å sende inn en lempningssøknad til konkurransemyndighetene. Vi bistår også selskaper som opplever restriksjoner på deres markedsadgang, ved bistand i klagesaker for ESA eller på annen måte.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs