Tilbake til nyheter

Styrking av arbeidstakers rett til heltidsansettelse og utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2023.

21. desember, 2022

Bakgrunn

Stortinget vedtok den 29. november 2022 endringer i arbeidsmiljøloven som særlig vil påvirke virksomheter med utstrakt bruk av deltidsansatte, så som innen helsesektoren, varehandel- og servicenæringen. Det innføres en normgivende bestemmelse om heltidsansettelse og en drøftelses- og dokumentasjonsplikt for bruk av deltidsansettelse. I tillegg utvides deltidsansattes fortrinnsrett i forbindelse med innleie og ved bruk av ekstravakter. I korte trekk innebærer lovendringene en styrking av ansattes rett til heltidsstillinger.

Lovendringene er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2023.

Styrking av arbeidstakernes rett til heltidsstilling

Hittil har hovedregelen etter arbeidsmiljøloven vært at arbeidstakere skal ansettes fast, men uten at det har blitt stilt krav om arbeidsgivers vurdering og dokumentasjon av behovet for eller fordelingen av deltidsstillinger. De nye lovendringene endrer nå dette utgangspunktet ved å innføre en normgivende hovedregel – det vil si et utgangspunkt – om heltidsansettelse.

Fra 1. januar 2023 vil det følge av arbeidsmiljøloven at arbeidstakere som hovedregel skal ansettes i heltidsstillinger, med mindre arbeidsgiver kan påvise et konkret behov for deltidsansettelse. Lovendringen innebærer at arbeidsgiver skriftlig må kunne dokumentere behovet for deltidsansettelse før det treffes beslutning om deltidsansettelse. Arbeidsgiver plikter å drøfte og dokumentene behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte.

Lovforslaget begrunnes hovedsakelig med at økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Utstrakt deltidsarbeid utgjør et hinder for likestilling, samtidig som en heltidskultur er grunnleggende for den ansattes trygghet og forutsigbarhet.

Praktiske konsekvenser for arbeidsgivere?

Utover kravene til dokumentasjon av arbeidsgivers vurderinger knyttet til behovet for deltidsansettelse, vil lovendringen trolig ha mindre betydning for arbeidsgivere som hovedsakelig ansetter på heltid. Det er imidlertid verdt å merke seg at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med og håndheve at virksomheter overholder de nye kravene til drøfting og dokumentasjon.

Utvidelse av deltidsansattes fortrinnsrett

Frem til nå har deltidsansattes fortrinnsrett vært begrenset til en rett til utvidet stilling fremfor at det foretas ny ansettelse i virksomheten. Lovendringen innebærer

  • at deltidsansatte nå også vil ha fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at det foretas ny innleie i virksomheten.
  • at r deltidsansatte vil ha fortrinnsrett til ekstravakter, fremfor at slike vakter tilbys tilkallingsvikarer som ansettes fra gang til gang. .

Når det gjelder fortrinnsrett til ekstravakter, vil arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte kunne avgrense virkeområdet for utøvelse av slik fortrinnsrett til en eller flere enheter med til sammen minimum 30 ansatte, eller inngå avtale med tillitsvalgt om et annet eller snevrere virkeområde for slik fortrinnsrett. Dette vil være mest praktisk i større virksomheter.

Fortrinnsretten gjelder både for faste og midlertidige deltidsansatte.

Fortrinnsretten er imidlertid fremdeles betinget av at den deltidsansatte er kvalifisert og at utøvelse av fortrinnsretten ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. I praksis vil fortrinnsretten dermed kun omfatte vakter med om lag tilsvarende arbeidsoppgaver som den deltidsansatte har hatt i sin ordinære stilling. Den deltidsansatte vil heller ikke ha fortrinnsrett til arbeid som utløser overtid etter lov eller tariffavtale.

Før nyansettelse har arbeidsgiver i dag plikt til å drøfte fortrinnsrett med arbeidstaker som krever slik rett. Denne drøftingsplikten utvides nå til å gjelde også ved innleie, men ikke ved tildeling av ekstravakter. Som før vil drøftingsplikten kun gjelde overfor ansatte som har fremsatt krav om slik fortrinnsrett.

Du kan lese mer om lovendringene her.

Praktiske konsekvenser for arbeidsgivere?

Utvidelsen av ansattes fortrinnsrett ved bruk av ekstrahjelp, vil for det første kun gjelde når arbeidsgiver dekker ledige vakter med ekstern arbeidskraft. Fortrinnsrett for deltidsansatte utløses altså ikke ved at andre ansatte settes til ekstravakter.

For det andre gir ikke fortrinnsretten rett til å kreve ekstraarbeid som på grunn av den ansattes øvrige arbeidstid, vil innebære overtidsgodtgjørelse eller omrokkering av den ansattes allerede fastsatte vakter.

For det tredje vil arbeidsgivere måtte etablere systemer som legger opp til at deltidsansatte som ønsker ekstravakter på en enkel måte får vite om slike vakter og aktivt kan melde fra om de ønsker å påta seg slike vakter.

Ikke nøl med å ta kontakt med Grettes arbeidsrettsadvokater om din bedrift ønsker bistand eller rådgivning knyttet til disse problemstillingene.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs