Tilbake til nyheter

Skal domstolene evaluere entreprenørens tilbud?

26. april, 2021

Heldigvis ikke (!) tenker kanskje flere etter å ha lest Gulating lagmannsretts nylige avsagte kjennelse i en sak om samspillsentrepriser. 

Prosjektet, som omhandler tildelingen i konkurransen om samspillsentreprisen for ombyggingen av det nedlagte Sentralbadet i Bergen, er blitt mye omtalt i media tidligere. Consto ble innstilt som nummer 2 i konkurransen, men hadde et tilbud som var 12 % rimeligere enn valgte entreprenør, Constructa Entreprenør AS.

Kommunen tapte saken i Bergen tingrett, men anken til lagmannsretten har nå ført frem. Lagmannsretten konkluderer med at kommunen har tolket tilbudet fra Consto korrekt og utøvd sitt innkjøpsfaglige skjønn innenfor anskaffelsesregelverkets rammer.

Kjennelsen illustrer flere problemstillinger både entreprenører og oppdragsgivere står overfor i konkurranser med flere godt kvalifiserte tilbydere og kompliserte prosjekter. Blant annet viser saken flere utfordringer med å skulle etterleve egen vedtatt kontrakts- og anskaffelsesstrategi. Saken viser videre viktigheten av gode rutiner for å sikre at de vurderinger og beslutninger som tas i konkurransen er i tråd med konkurransegrunnlaget og valgte evalueringsmodell.

Hva gjelder domstolenes adgang til å overprøve det innkjøpsfaglige skjønnet som en oppdragsgiver har utøvd, uttaler lagmannsretten blant annet:

«Det er etter lagmannsretten syn følgelig ikke grunnlag for anførselen om at det ikke var reelle forskjeller mellom tilbudene. Hvilken betydning disse forskjellene skal tillegges i evalueringen av tilbydernes oppgaveforståelse, er imidlertid opp til kommunen å vurdere som del av det innkjøpsfaglige skjønnet. Lagmannsretten kan ikke sette seg i oppdragsgivers sted og foreta denne evalueringen.»  

Når lagmannsretten først kom frem til at kommunen ikke hadde lagt til grunn en feilaktig tolkning av Constos tilbud og den skjønnsmessige vurderingen for øvrig ikke fremstår som vilkårlig eller usaklig, er vi helt enige i at retten ikke bør gå inn og vurdere det faktiske utøvde skjønnet til kommunen.

For entreprenører vil kjennelsen kunne fungere som en påminnelse om at oppdragsgiver skal vurdere og evaluere innholdet i entreprenørens fremsatte tilbud, og entreprenøren bærer risikoen – og konsekvensen for eventuelle uklarheter i sitt eget tilbud. Lagmannsretten uttaler:

«Slik lagmannsretten ser det, ville det være i strid med kravene til likebehandling om kommunen ut fra den omstendighet at Consto er en stor og erfaren entreprenør, skulle legge til grunn at de til tross for uklarhetene har forstått oppgaven like godt som tilbydere som ikke har slike uklarheter i sitt tilbud.»

Kjennelsen ble avsagt 8. april 2021, og er pr. dags dato ikke rettskraftig. Les hele kjennelsen her: https://lovdata.no/dokument/LGSIV/avgjorelse/lg-2021-21890 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs