Tilbake til nyheter

Rett til sykepenger ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19

16. juni, 2021

Den 8. april 2021 vedtok Stortinget å endre folketrygdloven slik at det ved forskrift kan pålegges arbeidsgivere å forskuttere sykepenger når en arbeidstaker ikke kan møte på arbeid som følge av innreiserestriksjoner. Den 16. april ble forskriften som pålegger arbeidsgivere slik forskuttering formelt vedtatt.

Bestemmelsene er inntatt i kapittel 3A i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Arbeidsgiver har plikt til å utbetale kompensasjon til arbeidstakere som:

 • er forhindret fra å komme på jobb i Norge på grunn av innreiseforbudet og som derfor taper pensjonsgivende inntekt
 • ikke er norsk statsborger
 • er EØS-borgere (inkludert Sveits eller bosatt i et annet land som har trygdeavtale med Norge (Island, Danmark, Sverige, Finland, Luxembourg, Nederland eller Østerrike) og som oppholder seg i et EØS-land. Britiske statsborgere er inkludert gjennom separasjonsavtalen med Norge.
 • har bostedsadresse utenfor Norge
 • har enten norsk fødselsnummer eller D-nummer
 • var ansatt av norsk arbeidsgiver i Norge per 29. januar 2021
 • er registrert i Aa-registeret
 • har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i minst fire uker før den datoen arbeidsgiver søker om refusjon fra

Kompensasjonen utgjør 70 prosent av sykepengegrunnlaget, som uansett ikke kan overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). Dette tilsvarer maksimalt 35 472 kroner i måneden. Arbeidstakere som er permittert og som mottar dagpenger, har ikke rett til denne kompensasjonen. Arbeidsgivere kan kreve refusjon av utbetalingene. Det er verdt å merke seg at arbeidsgivers refusjonskrav kan innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt frem.

Arbeidsgiver får ikke refusjon for kompensasjon til utenlandske ansatte som har bostedsadresse i Norge eller ansatte som er norske statsborgere.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs