Tilbake til nyheter

Skjerpede klima- og miljøkrav

29. september, 2023

Offentlige anskaffelser: Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året. Nå skjerper regjeringen kravene, slik at det offentlige må legge betydelig større vekt på klima- og miljøhensyn.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte alternative forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser på høring i desember 2022. I august i år vedtok regjeringen de skjerpede miljøkravene, som vil inntas i anskaffelsesforskriften § 7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6.

Krav og kriterier som er oppstilt i ovennevnte bestemmelser skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

For anskaffelser som følger anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften innebærer endringen at klima- og miljøhensyn, som hovedregel, vektes med minst 30 % i tildelingsevalueringen. Der tildelingskriteriene angis i prioritert rekkefølge, bør klima- og miljøhensyn være blant de tre høyeste prioriterte.

For anskaffelser som følger konsesjonskontraktforskriften er det ikke noe eksplisitt krav knyttet til prosentvis vekting av tildelingskriteriet, noe som har sammenheng med at oppdragsgiver ikke er forpliktet til å angi tildelingskriterienes relative vekt. Det er imidlertid inntatt tilsvarende bestemmelser som i de øvrige forskriftene. Dersom oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør altså klima- og miljøhensyn være blant de tre høyest prioriterte.

I samtlige forskrifter er det oppstilt et alternativ om å stille miljøkrav i kravspesifikasjonen. Forutsetningen for å benytte seg av dette alternativet er at «det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt». Dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).

Kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig. Dette må i så fall begrunnes i anskaffelsesdokumentene (følg eller forklar-prinsippet).

De nye regelendringene trer i kraft fra 1. januar 2024, og vil i praksis påvirke både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Les endringsforskriften her.

DFØ arbeider nå med en ny veileder om forskriften som vil bli sendt på høring 31. oktober. Endelig veileder er planlagt publisert senest 15. desember 2023.

DFØs nye veileder skal bistå innkjøpere i anvendelsen av forskriften. Dette omfatter blant annet tolkning av sentrale begreper i forskriften og vurderinger av når unntakene fra hovedregelen kan benyttes. I tillegg vil den inneholde eksempler på bruk av tildelingskriterier, unntaksbestemmelser og evalueringsmodeller for de prioriterte innkjøpskategoriene bygg, anlegg og eiendom, transport, mat, møbler og IKT.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs