Tilbake til nyheter

Offentlige anskaffelser 1. kvartal 2022: Nytt fra KOFA

10. april, 2022

KOFA-sak 2021/2139

Tema: Klage på avvisning. Forhandling av avvik.

Vestland fylkeskommune kunngjorde en konkurranse med forhandling for anskaffelse av ny gang- og sykkelbro. En av leverandørene fikk sitt tilbud avvist før forhandlingene, grunnet vesentlig avvik i tilbudet, og klaget saken inn for klagenemnda. Klagenemnda ga oppdragsgiver medhold i at tilbudet var beheftet med vesentlig avvik.

Klager hadde i tillegg anførte at oppdragsgiver ikke hadde adgang til å avvise tilbudet uten først å ha gitt klager anledning til å frafalle avvik. Denne anførselen ble ikke tatt til følge. Selv om dette ikke hadde betydning for utfallet, ga klagenemnda uttrykk for at de ikke er enig med NFD og DFØ sin tolkningsuttalelse om at vesentlig avvik ikke kan forhandles bort. Det ble vist til at en slik tolkning ikke uten videre har støtte i forskriften. Videre vises det til at anskaffelsesdirektivet ikke stenger for å gi en leverandør anledning til å frafall et vesentlig avvik før det endelige tilbudet.

Klagenemnda har med dette rettet søkelyset på en usikker rettstilstand som er av stor praktisk betydning. For det tilfellet spørsmålet om lovligheten av å benytte forhandlingene til å forhandle bort vesentlige avvik kommer på spissen, er det grunn til tro (og håpe) at klagenemnda vil ha en mer praktisk tilnærming til reguleringen i forskriften og akseptere en slik forhandling.

 

KOFA-sak 2021/2162

Tema: Tildelingsevaluering. Begrunnelse av tildeling.

Bane NOR gjennomførte en konkurranse etter forsyningsforskriften del I for anskaffelse av arbeider med ombygging av en plattform på Kristiansand stasjon. Klager mente at lovens krav til likebehandling og etterprøvbarhet var brutt ved en ulovlig tildelingsevaluering og ved å gi en mangelfull begrunnelse.

Klagenemnda viste til at det var 0,04 poeng som skilte valgte leverandør og klager, og at begrunnelsen derfor må «sette klager i stand til å forstå hvilke kvalitetsmessige fordeler ved valgte leverandørs tilbud som mer enn veiet opp for klagers lavere pris». Klagenemnda mente at begrunnelsen ikke oppfylte dette kravet, og kom derfor til at denne var i strid med kravet til etterprøvbarhet.

 

KOFA-sak 2021/2187

Tema: Omgjøring av tildelingsbeslutning. Avvisning av leverandør.

Holmestrand kommune gjennomføre en minikonkurranse om tømrer- og snekkertjenester for tilbygg på en pumpestasjon. Etter kontrakt ble tildelt, fant kommunen at avvisningen av valgte leverandør var i strid med regelverket, og omgjorde tildelingsbeslutningen. Spørsmålet for klagenemnda var om omgjøringen av tildelingsbeslutningen var lovlig, herunder hvorvidt avvisningen var lovlig.

Klagenemnda viste innledningsvis til at det for minikonkurranser gjelder de samme reglene som gjaldt for tildelingen av rammeavtalen, så langt de passer, og at det derfor er reglene i forskriftens del III som gjelder.

Klagenemda fant at den ufullstendige prisingen som leverandøren hadde innlevert innebar en uklarhet som ga kommunen en avvisningsrett. Ettersom valgte leverandørs tilbud rettmessig var avvist, var det ikke i strid med forskriften å tildele kontrakten til klager. Tildelingsbeslutningen kunne derfor ikke omgjøres og kommunen hadde brutt regelverket.

 

KOFA-sak 2021/34

Tema: Ulovlig direkte anskaffelse. Én anskaffelse, eller separate anskaffelser?

Sunnfjord kommune inngikk 37 kontrakter om brøytetjenester og annet vintervedlikehold av veier, uten å kunngjøre disse. Klagenemnda fant at kontraktene klart måtte anses som én anskaffelse da disse dekket det samme tekniske og økonomiske behovet. Alle kontraktene tjente til å oppfylle et felles formål, og alle dekket det samme grunnleggende behovet hos kommunen. På dette grunnlag fant klagenemnda at kontraktsinngåelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Sunnfjord kommune ble ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi.

 

KOFA-sak 2021/1416

Tema: Skytjeneste anskaffelse. Ulovlig konkurransebegrensede prisskjema.

DFØ gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om kjøp av skytjenester. Klager anførte at konkurransegrunnlaget var ulovlig konkurransebegrensede fordi det i prisskjemaet var henvist til tre spesifikke skytjenesteprodusenter. Selv om det i utgangspunktet er åpent for enhver å inngå avtaler med de produsentene det var henvist til, slo klagenemnda fast at henvisningen har en konkurransevridende effekt fordi en slik avtale vil innebære en rekke forpliktelser for leverandøren. I tillegg vil det være problematisk for flere leverandører som allerede har forhandleravtaler med andre produsenter, å skulle inngå nye avtaler med konkurrerende produsenter.

På denne bakgrunn fant klagenemnda at prisskjemaets utforming har en konkurransevridende effekt, både for plattformleverandører og forhandlere, og at prinsippet om konkurranse i LOA § 4 var brutt.

 

KOFA-sak 2022/6

Tema: Henvisning til merkevare. FOA § 15-1 fjerde ledd.

Sykehusinnkjøp hadde i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av operasjonsprodukter, inntatt en henvisning til en merkevare. Klagenemnda fant at dette var i strid med forskriften § 15-1 (4) fordi det kan være utfordrende for andre leverandører enn innehaveren av merkevaren å klarlegge hvilke egenskaper produktet forventes å ha, og hva som vil bli premiert. Videre var det ingen forhold som tilsa at det ikke var mulig å beskrive produktet på en annen måte.

Klagenemnda konkluderte med at bruddet ikke kunne rettes på annen måte enn ved å avlyse konkurransen for den aktuelle delleveransen.

 

KOFA-sak 2021/1666

Tema: Eksisterende leverandørs konkurransefordel.

Oslo kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nytt toppsystem til kommunens gate- og veilysanlegg. Klager mente at eksisterende leverandør hadde fått en urimelig konkurransefordel på grunn av manglende informasjon i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda fant at deler av den informasjonen klager viste til ikke var nødvendig.

Når det kom til informasjon om integrering mot gjeldende systemer, fant klagenemnda at informasjon om at arbeidet skulle faktureres etter medgått tid, ikke fremgikk tilstrekkelig klart av konkurransegrunnlaget. Etter en konkret vurdering av begrunnelsen for den manglende informasjonen og bakgrunnen for prisforskjellene i tilbudene, fant klagenemnda at oppdragsgiver ikke hadde en plikt til å utjevne eksisterende leverandør sin konkurransefordel ved å oppgi den aktuelle informasjonen i tilbudet. De øvrige anførslene ble kort avfeiet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs