Tilbake til nyheter

OBS! Varsle garantist og å sjekke om leiefritak/utsettelse påvirker garanti

24. mars, 2020

Garantier har ofte ubehagelig korte varslingsfrister. I tillegg kan endringsavtaler medføre fullt bortfall av en garanti. Forhandlinger med leietakere fremover bør hensynta garanti, og garantist bør helst samtykke til endringer og/eller økt sikkerhet.

Garantier skal ivareta utleiers interesser og fungere som sikkerhet for leietakers mislighold. De fleste garantier har varslingsfrister, og krever at utleier skal gi skriftlig melding om krav så snart som mulig – og ofte innen fastsatte frister. Vi ser ofte frister på 30, 60 og 90 dager.

Det er viktig å varsle krav selv om leietaker mener å ha innsigelser på grunn av korona-situasjonen.

Flere typer garantier har bestemmelser som gjør at garantien bortfaller ved endringer i leieavtalen det garanteres for. Ofte er vilkåret bare at endringen kan medføre økt risiko for garantisten. Vær oppmerksom på dette, og sørg for forbehold om aksept fra garantist før det inngås endringsavtaler med leietaker, om for eksempel utsatt leieforfall.

Innsigelser mot utleiers krav

Om garantisten plikter å betale utleiers krav straks etter krav, avhenger av type garanti.

Ved påkravsgarantier må garantisten betale, uavhengig av leietakers innsigelser på grunn av koronasituasjonen. Garantisten må eventuelt fremme slike krav i ettertid.

For andre typer garantier, for eksempel simpel kausjon eller selvskyldnerkausjoner, kan garantist nekte betaling ved å gjøre leietakers korona-innsigelser gjeldende.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs