Tilbake til nyheter

KOFA-saker 2023/474 og 2023/724 (forente saker)

19. desember, 2023

Offentlige anskaffelser: Klagenemnda med uttalelser knyttet til blant annet habilitet i anskaffelser, uklarheter knyttet til hva som er å anse som avvik samt kontraktens lengde

Saken gjaldt en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikeholdstjenester.

 

Klagerne anførte for det første at det forelå inhabilitet i Innklagedes faggruppe ved at ett av medlemmene i denne hadde nær vennskapelig og profesjonell relasjon til daglig leder hos en av de Valgte leverandørene. Nemda kom til at vennskapet og den profesjonelle relasjonen samlet var et forhold som var omfattet av habilitetsreglene, jf. forvaltningsloven § 6 (2), jf. anskaffelsesforskriften § 7-5 (1). Klagenemda fant at faggruppemedlemmets inhabilitet kunne ha påvirket konkurransen. Imidlertid var det mulig å rette feilen ved å omgjøre tildelingsbeslutningen, og gjennomføre evalueringen på nytt med en ny faggruppe. Det ble derfor ikke konstatert avlysningsplikt på dette grunnlag.

Videre ble det anført at konkurransegrunnlaget var uklart når det gjaldt hva som innebar et avvik fra krav oppstilt i behovsbeskrivelsen, og hvordan avvik ville sanksjoneres. På dette punkt førte Klagernes anførsel frem. Ettersom dette var en feil som var egnet til å påvirke leverandørenes utforming av tilbudene, ble det konstatert avlysningsplikt.

Det ble også anført at kontraktens lengde på åtte år var i strid med det grunnleggende prinsippet om konkurranse, og at de inngåtte kontraktene dermed var ulovlig. Nemnda viste til at i tilfeller hvor det ikke er tale om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning, oppstiller regelverket i utgangspunktet ingen begrensninger for avtalevarighet. Det er derfor som hovedregel innenfor oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn å fastsette avtalelengde. Prinsippet om konkurranse i loven § 4 utgjør likevel en skranke for kontrakter av meget lang varighet uten at oppdragets art eller innhold tilsier dette, og hvor konkurranseelementet av den grunn svekkes. Innklagedes begrunnelse for avtalevarigheten på åtte år, var at det var forholdsvis få og små aktuelle leverandører i området, og at avtalelengden ville være en fordel for leverandørene mtp. investering i utstyr mv. Kontraktslengden var også begrunnet med miljøhensyn, samt ønske om større budsjettmessig forutsigbarhet. Nemnda konkluderte under tvil med at det ikke var grunn til å overprøve oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn ved fastsettelsen av kontraktens lengde.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs