Tilbake til nyheter

KOFA-sak 2023/590

19. desember, 2023

Offentlige anskaffelser: Klagenemnda uttaler seg om lovligheten av kvalifikasjonskrav der det stilles krav til kredittrating, og hvorvidt innlevert dokumentasjon var tilstrekkelig til å anse kravet for oppfylt.

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grave- og maskintjenester. I konkurransen var det oppstilt som kvalifikasjonskrav at «Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten. Dette tilsvarer en kredittrating på A eller tilsvarende». Det tilhørende dokumentasjonskravet var blant annet en kredittvurdering fra en kredittopplysningsvirksomhet. Leverandørene kunne også redegjøre for sin økonomiske situasjon, eventuelt tilby nyere kredittvurdering dersom øvrig dokumentasjon ikke ga et korrekt bilde av leverandørens økonomiske situasjon.

For å dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet, leverte Klager en kredittvurdering, gjennomført av selskapet «Creditsafe». Kredittvurderingen til Klager var 65, som ga karakteren «B». Klager ble avvist ettersom det ikke var fremvist kredittrating med karakteren «A eller tilsvarende».

Klager anførte at kvalifikasjonskrav om kredittrating på «A eller tilsvarende» var ulovlig fordi det ikke var tilstrekkelig klart eller relevant. Klagenemnda fant både at kvalifikasjonskravet var tilstrekkelig klart og at det var relevant for vurderingen av leverandørenes økonomiske og finansielle kapasitet.

Videre anførte Klager at kvalifikasjonskravet uansett var oppfylt, ettersom det var levert regnskap, skatteattest og bekreftelse på garantibeløp. Dette viste at de hadde tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet. I tillegg ble det pekt på at Klagers kredittrating B, tilsvarte en kredittrating på A hos andre kredittselskap. Heller ikke denne anførselen førte frem. Nemnda uttalte at formuleringen «… eller tilsvarende» ikke nødvendigvis stengte for andre kredittselskaper sine vurderingsskalaer for å oppfylle kvalifikasjonskravet. Klager hadde imidlertid ikke levert dokumentasjon som bidro til å klargjøre hvorfor kredittratingen B utgjorde en A hos andre kredittselskap.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs