Tilbake til nyheter

Innstramming i reglene om inn- og utleie. Endringene trer i kraft 1. april 2023, men med overgangsordninger

21. desember, 2022

Bakgrunn

Stortinget vedtok den 12. desember 2022 flere endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer en betydelig innstramming i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak. Lovendringene vil få stor praktisk betydning for virksomheter som leier inn arbeidskraft fra slike foretak. Formålet er å styrke arbeidstakeres rettigheter og vern gjennom økt bruk av faste ansettelser.

Lovendringen ble vedtatt i Statsråd 20. desember, og trer i kraft 1. april 2023. Som vi kommer tilbake til nedenfor vil det imidlertid bli gitt overgangsregler.

Dette innebærer innstrammingene

Frem til nå har virksomheter kunnet leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak på lik linje som det har vært adgang til midlertidige ansettelser. Det typiske eksempelet er arbeid av «midlertidig karakter». Med lovendringen oppheves adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av «midlertidig karakter». I praksis innebærer lovendringen at innleie fra bemanningsforetak kun er lovlig i vikartilfellene, eller der virksomheten inngår avtale med tillitsvalgte. En slik avtale med tillitsvalgte forutsetter at virksomheten har tariffavtale med fagforening med såkalt «innstillingsrett», det vil si de store fagforeningene med minst 10 000 medlemmer.

Virksomheter vil fremdeles kunne leie inn arbeidskraft fra produksjonsbedrift, det vil i praksis si virksomheter som har overskudd av arbeidskraft, men som ikke har til formål å drive med utleie. Videre vil det fortsatt være adgang til å benytte seg av tjenesteentrepriser (oppdragsavtaler). Lovendringen bringer også med seg en ny bestemmelse som tydeliggjør og lovfester den rettslige grensedragningen mellom innleie og tjenesteentreprise.

Videre vil endringene innebære en utvidelse av den innleides rett til fast ansettelse. Etter dagens lovverk vil innleid arbeidstaker ha krav på fast ansettelse etter nærmere angitt tid, som avhenger av det enkelte grunnlaget for ansettelsen («midlertidig karakter», «vikariat» etc.). Gjennom lovendringen vil den innleide nå få rett til fast ansettelse etter tre år sammenhengende innleie, uavhengig av det nærmere innleiegrunnlaget.

I tillegg skal flere forhold reguleres nærmere i forskrift, herunder etablering av en godkjenningsordning for bemanningsforetak, utvidelse av krav til dokumentasjon for å kunne leie ut arbeidskraft og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd på reglene.

Det er også vedtatt et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen. Forbudet er avgrenset til Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Overgangsregler

For at virksomheter skal kunne innrette seg etter endringene, er det foreslått overgangsordninger for allerede bindende avtaler om inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak på tre måneder fra ikrafttredelse av lovendringene.

Fra 1. april 2023 er det ikke lenger adgang til å leie inn fra bemanningsbyrå selv om arbeidet er av midlertidig karakter. Endringen får likevel ikke virkning før 1. juli 2023 for:

  • konkrete innleieavtaler som var inngått før 1. april 2023
  • kontrakter som er inngått før 1. april 2023 og som var basert på en forutsetning om å kunne gjennomføres med innleie fra bemanningsbyrå. Det samme gjelder hvor bindende tilbud for oppdraget er inngitt før 1. april 2023.

Lovens presisering av grensegangen mellom tjenesteentreprise/innleie, vil fra 1. juli 2023 også gjelde for konkrete tjenesteentrepriser som var inngått før 1. april.

Du kan lese mer om lovendringene her.

Praktiske konsekvenser for arbeidsgivere?

Arbeidsgivere som i dag baserer mye av sitt arbeidskraftbehov på innleie fra bemanningsbyrå, vil klart oppleve mindre fleksibilitet.

Det følger ikke av selve lovendringen at innleie fra bemanningsbyrå vil forbys helt. Allerede i dag er det imidlertid adgang for regjeringen til å gi forskrift som forbyr slik innleie innenfor visse bransjer eller visse regioner. Det som har fått mye oppmerksomhet det siste halvåret er regjeringens signaler om at den i regionene Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil vedta en forskrift som helt forbyr innleie fra bemanningsbyrå innenfor bygge- og anleggsbransjen.

De kraftige innskrenkningene i adgangen til innleie fra bemanningsbyråer – både i lov og i forskrift – vil trolig føre til økt bruk av midlertidige ansettelser samt flere permitteringer og nedbemanninger, men også økt bruk av tjenesteentrepriser som alternativ til ansettelser.

Ikke nøl med å ta kontakt med Grettes arbeidsrettsadvokater om din bedrift ønsker bistand eller rådgivning knyttet til disse problemstillingene.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs