Tilbake til nyheter

Innskjerpelser i konsesjonslovgivningen for landbasert vindkraft

2. desember, 2020

For å gi forutsigbare rammer for langsiktig utvikling av landbasert vindkraftproduksjon, la regjeringen 19. juni 2020 frem forslag til Stortinget om innskjerpelser i konsesjonslovgivningen (Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen), som ble behandlet av Stortingets energi- og miljøkomité 24. november 2020 (Innst. 101 S (2020-2021)). I går, 1. desember 2020, fattet Stortinget vedtak basert på den foregående behandlingen. Stortinget vedtok de mest sentrale forslagene, og hovedtrekkene i disse følger nedenfor.

Stortingets behandling
Stortinget har gjennom behandlingen av meldingen fattet en rekke vedtak hvor regjeringen er bedt om å gjøre konkrete innstramminger i konsesjonslovgivningen for landbasert vindkraft. Stortinget tok stilling til 48 fremsatte forslag. Av disse var 18 av forslagene fremmet av energi- og miljøkomitéen gjennom deres innstilling. De resterende forslagene var fremmet av mindretallet i komiteen, samt en rekke løse forslag. Stortinget vedtok seks forslag som var fremmet av en samlet komité, samt to forslag fremsatt av AP, H, FrP, V og Krf.

Stortingets vedtatte innskjerpelser
Stortinget har bedt regjeringen om å sette en frist på «inntil 5 år fra et prosjekt er endelig godkjent til vindkraftverket må være i drift.» Dette er en oppfølging av Meld. St. 28 (2019-2020), der det ble foreslått å skjerpe tidsfristene i konsesjonsbehandlingen. En slik begrensning ville, ifølge regjeringen, bidra til færre endringer underveis.

Et tema for Stortinget har vært å klargjøre innholdet til konsesjonsvilkår. Stortinget har bedt regjeringen om å innta «antall og høyde på vindturbiner» og «buffersone til bebyggelse eller annen aktivitet» i konsesjonen. Denne klargjøringen følger opp Meld. St. 28 (2019-2020), der det ble foreslått å klargjøre innholdet til konsesjonsvilkår, spesielt vilkår med krav til utredninger og virkninger av vindkraft som maksimal turbinhøyde og krav om minsteavstand til bebyggelse.

Videre arbeid med forslag til innskjerpelser av konsesjonslovgivningen
I tillegg til Stortingets vedtatte innskjerpelser, har Stortinget bedt regjeringen om å vurdere ytterligere endringer ved konsesjonsbehandlingen av landbaserte vindkraftanlegg.

Regjeringen har blitt bedt å komme med forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven. Dette kan være et grep for å øke den lokale involveringen under konsesjonsbehandlingen.

Stortinget har videre bedt regjeringen sørge for avviklingen av den felles svensk-norske elsertifikatordningen og de særskilte avskrivningsordningene for vindkraftanlegg senest 31. desember 2021.

Regjeringen har også blitt bedt om å, på egnet måte, fremlegge for Stortinget alternativer for hvordan det kan stilles garanti for opprydding ved oppstart av vindkraftanlegget.

Stortinget har valgt å ikke innføre et skatteregime for vindkraftsektoren nå, slik det ble foreslått under høringen av energi- og miljøkomiteens behandling av Meld. St. 28 (2019-2020) og Dokument 8:140 S (2019-2020). Regjeringen er i første omgang blitt bedt om å vurdere endringer i vindkraftbeskatningen. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 er regjeringen bedt om å ha en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres, for eksempel gjennom naturressursskatt, en produksjonsavgift eller en annen hensiktsmessig innretning for alle involverte parter.

Stortingets anmodninger til regjeringen viser at behandlingen av mulige innskjerpelser av konsesjonsbehandlingen for landbasert vindkraft ikke er ferdig, og at man kan forvente flere vurderinger om forslag til endringer av dagens konsesjonsbehandling i løpet av det kommende året.

Mer om Stortingets behandling av meldingen kan leses på Stortingets hjemmesider

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs