Tilbake til nyheter

Når de tilbudte materialer ikke kan brukes

8. april, 2019

Tilbud fra utenlandske entreprenører kan være basert på innkjøp av materialer i utlandet. Dette kan være problematisk, særlig for tekniske fag som VVS og elektro, hvor krav i byggteknisk forskrift (TEK) kan være til hinder for å benytte materialer som er kjøpt i utlandet.

I en sak for Borgarting lagmannsrett (LB-2017-115090) var et av spørsmålene om entreprenørens forutsetning om materialinnkjøp i Polen gav grunnlag for å endre avtalens priser. Entreprenøren anførte at avtalen var urimelig (jf. avtaleloven § 36) og at det forelå bristende forutsetninger når materialer til tekniske fag likevel måtte kjøpes i Norge for å overholde dagjeldende TEK10.

Entreprenørens krav om å endre avtalen førte ikke frem i lagmannsretten. Retten mente entreprenøren selv måtte bære risikoen for at tilbudet var ugunstig, når avtalen ellers krevde at de aktuelle byggene skulle oppføres i henhold norsk standard og TEK10.

Dommen kan leses her.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs