Tilbake til nyheter

Hva rører seg i anleggsbransjen?

20. mars, 2019
Rådgivernes rolle i endring

Byggherrers valg av entrepriseform har vært gjenstand for debatt den siste tiden. Utviklingstrenden går fra tradisjonelle utførelsesentrepriser til større totalentrepriser, med fokus på samspill og tidlig involvering. I debatten rundt entrepriseform har forholdet og kontrakten mellom byggherre og entreprenør hatt hovedfokus. Rådgiverens rolle har ikke i samme grad blitt berørt.

I totalentrepriser har entreprenøren, ikke byggherren, ansvaret for prosjekteringen. Entreprenørene vil derfor være den som inngår de større kontraktene med rådgiverne. For rådgiverne betyr dette at man i økende grad må forholde seg til «nye» oppdragsgivere, gjerne fra offentlige byggherrer til privateide entreprenørfirmaer.

Rådgiverne møter andre utfordringer hos sine nye oppdragsgivere. Entreprenørene utfordrer i større grad løsningsvalgene enn de tradisjonelle byggherrene. Dette henger sammen med at entreprenørens suksess i totalentreprisene ligger i hvor godt de lykkes med å utnytte det mulighetsrommet ansvaret for både prosjektering og utførelse gir.

Hvordan best utnytte mulighetsrommet i det enkelte prosjekt er også et sentralt element i samspillkontrakter. Partene skal her i samspill finne de beste løsningene, noe både byggherre og entreprenør vil være tjent med. For å lykkes med et slikt samspill er det etter vår vurdering avgjørende at rådgiverne deltar sammen med entreprenøren og byggherren ved utviklingen av prosjektet. Rådgiverne bør involveres tett, slik at prosjektets målsetninger ivaretas i alle ledd.

Økt bruk av totalentrepriser og alternative entrepriseformer som samspillkontrakter, kan bidra til en reduksjon av konfliktnivået mellom byggherre og entreprenør. Samtidig vil det også kunne innebære at flere konflikter mellom entreprenører og rådgivere oppstår. Utviklingen i bransjen tilsier at rådgiverne må være forberedt på å komme tettere på, og bli ansvarliggjort, i alle faser av et prosjekt.

Nye utfordringer skaper heldigvis nye muligheter, og vi tror 2019 blir et spennende år for bransjen.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs