Tilbake til nyheter

Går mot delvis løsning på MVA-problemet ved omtvistede krav

26. august, 2020

Finansdepartementet har nylig sendt på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument (fakturaer) ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri. Endringsforslaget innebærer at det i perioden frem til arbeidet er fullført, bare inntrer faktureringsplikt dersom det mottas delbetalinger for utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden. Forslaget til nye regler innebærer at entreprenører og leverandører unngår å måtte oppkreve og innbetale merverdiavgiften til staten underveis i byggeprosessen ved omtvistede krav.

Forslaget til endringer er svært positivt og løser MVA-problemet under byggeprosessen, men løser dessverre ikke utfordringene etter fullføring.

Dagens regelverk

Tidfestingen av utgående merverdiavgift, dvs. innberetningen og innbetalingen av merverdiavgift, bygger på fakturaprinsippet. Etter dagens regelverk skal faktura (salgsdokument) som utgangspunkt utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift i henhold til bokføringsforskriften § 8-1-2a. Merverdiavgiften tidfestes i den avgiftstermin salgsdokumentasjonen utstedes.

Det er uten betydning for tidfesting av merverdiavgift om kravet faktisk blir betalt eller ikke. Merverdiavgiften skal innbetales til staten også i situasjoner hvor oppdragsgiver bestrider kravet og ikke betaler (omtvistede krav). Dette innebærer at entreprenører og andre leverandører kan bli pålagt å betale merverdiavgift til staten før den samme avgiften er betalt av byggherre eller andre oppdragsgivere. Konsekvensen vil kunne innebære en betydelig likviditetsmessig belastning for leverandøren. Standardkontraktenes regler om «hoppeplikt», som pålegger entreprenøren å videreføre arbeid og utstede fakturaer til tross for tvist eller uenigheter om arbeidet som er utført, bidrar til å forverre merverdiavgiftsituasjonen.

Vi har tidligere omtalt dette i vår artikkel på Bygg.no den 4. november 2019.

Enkelte jurister har imidlertid hevdet at leverandøren etter dagens regelverk kan vente med å fakturere og beregne merverdiavgift til kravet er avgjort mellom partene. En slik tilnærming er etter vårt syn ikke rettslig holdbar, og det er heller ingen holdepunkter for at departementet er av en slik oppfatning. Tvert om viser høringsbrevet fra departementet at det er nødvendig med en regelendring på området.

Forslaget til nye regler

Endringsforslaget legger opp til at fakturering kan utsettes til fullføring dersom det ikke mottas delbetalinger underveis i byggeprosjektet. Dette skal gjelde uavhengig av hvordan partene seg imellom har avtalt fakturering. Men dersom entreprenør mottar en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, så skal det utstedes salgsdokument for det mottatte beløpet.

Finansdepartementet foreslår å endre bokføringsforskriften § 8-1-2a som regulerer tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid:

Det foreslås følgende ordlyd til ny regel i § 8-1-2a:

Ǥ 8-1-2a. Utstedelse av salgsdokument

Salgsdokument utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift eller når

arbeidet er fullført senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen (vår utheving), jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.

Dersom det mottas en delbetaling som samsvarer med arbeidets fremdrift, skal salgsdokument for delbetalingen utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen da delbetalingen ble mottatt.»

Det nye forslaget innebærer at man i praksis går mer mot en form for «complete contract-modell». Dermed unngår entreprenøren å måtte innbetale merverdiavgift til staten på omtvistede krav underveis i byggeprosjektet.

Arbeidet skal alltid anses fullført på det tidspunkt oppdragsgiveren tar i bruk kontraktsgjenstanden, men der enkelte deler av kontraktsgjenstanden fullføres på et tidligere tidspunkt enn resterende deler av kontraktsgjenstanden, starter fristen etter bokføringsforskriften å løpe for den fullførte delen.

Forslaget løser MVA-problemet for omtvistede krav i byggeperioden. Dersom det for eksempel er strid om tilleggsarbeider underveis i byggeperioden, kan leverandøren utsette fakturereringen inntil betaling er avklart og faktisk mottatt. Forslaget gir et klart incitament til at partene løser tvister og konflikter underveis i byggeperioden. Når det gjelder problemstillinger som oppstår i situasjoner der entreprenører har utstedt faktura for et krav, men der det i etterkant oppstår tvist, viser Finansdepartementet til at entreprenøren vil kunne utstede en kreditnota på det tidspunktet det blir klart at forutsetningene for faktureringen ikke var til stede. Denne problemstillingen behandles imidlertid svært overfladisk i høringsbrevet.

Forslaget løser ikke MVA-problemet etter fullføring

Forslaget løser dessverre ikke alle problemer i forhold til merverdiavgift. Merverdiavgift må innberettes på fullføringstidspunktet – også for omtvistede krav i byggeperioden hvis tvisten ikke er løst underveis. Særlig ved tvister i forbindelse med store prosjekter kan merverdiavgiften utgjøre betydelige beløp, og det kan ta lang tid før tvisten avgjøres. Hvis saken kommer opp for domstolene kan det ta flere år før saken løses. Dette utgjør en betydelig svakhet ved forslaget.

Departementet har vurdert alternative reguleringer som ville ha gitt anledning til å utsette tidfestingstidspunktet for omtvistede krav ytterligere, men har kommet til at man ikke vil foreslå dette. Det skyldes dels EØS-avtalens forbud mot statsstøtte og dels fare for misbruk.

Veien videre

Merverdiavgiftsreglene på området har i en årrekke skapt store økonomiske problemer for bygge- og anleggsbransjen og har vært kritisert. Det fremstår som urimelig og urettferdig at entreprenører og leverandører skal bære ansvaret for merverdiavgiften. Tvistenivået og konkursraten i bransjen er høy, og på toppen av det hele har vi korona-situasjonen.

Det har vært gjort mange forsøk og fremstøt gjennom en årrekke for å få til en regelendring på området. Det er derfor svært gode nyheter at det omsider kan komme en løsning for (deler av) MVA-problemet.

Høringsfristen er 3. august 2020. Det legges opp til at endringene kan få anvendelse allerede i 2021.

Her kan du lese høringsbrev og notat

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs