Tilbake til nyheter

Eidsivating lagmannsrett (LE-2022-34299): Terskelen for avskjed av daglig leder er noe lavere enn for øvrige ansatte

4. april, 2023
Lagmannsretten konkluderte med at en avskjed av en daglig leder på bensinstasjon i etterkant av en gransking av økonomiske disposisjoner var gyldig. I vurderingen la lagmannsretten til grunn at det skal mindre til før daglig leders handlinger utgjør et grovt pliktbrudd.

Sakens faktum og problemstilling i korte trekk

Saken gjaldt et tidligere samboerpar som drev en bensinstasjon, der A var styreleder og daglig leder, mens B hadde økonomiansvaret. Da samlivet tok slutt, oppsto det en bitter konflikt som blant annet medførte at B trakk seg ut fra selskapets drift med umiddelbar virkning. I forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling ble to uavhengige advokater valgt inn som ny styreleder og nytt styremedlem i selskapet. Det nye styret besluttet å foreta en granskning av det tidligere samboerparets disposisjoner i selskapet.

Under granskningen ble det avdekket flere kritikkverdige forhold, hovedsakelig knyttet til As disposisjoner som daglig leder. Forholdene gjaldt blant annet urettmessig innvilgelse av lønnsøkninger, urettmessig uttakelse av verdier, manglende innrapportering av økonomiske fordeler til skatt- og avgiftsmyndighetene og manglende adskillelse av selskapets og As private økonomi. Som følge av dette ble det igangsatt en avskjedsprosess av A, som han hevdet både var usaklig og uforholdsmessig.

Partene var enige om at forholdene kvalifiserte til oppsigelse, og spørsmålet for lagmannsretten var dermed om de urettmessige disposisjonene var tilstrekkelig alvorlig til å kvalifisere til avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten fremhevet innledningsvis at en avskjed, som innebærer en umiddelbar avslutning av arbeidsforholdet, normalt rammer arbeidstaker hardt og at det derfor er oppstilt svært strenge vilkår i arbeidsmiljøloven § 15-14 for  avskjed; arbeidstakeren må ha begått et «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Lagmannsretten presiserte at en avskjed forutsetter at arbeidsgiver har et «reelt og prekært behov for å avslutte arbeidsforholdet umiddelbart, uten oppsigelsestid». I tillegg må arbeidsgiver foreta en interesseavveining av arbeidstakeren og virksomhetens forhold – slik at avskjeden ikke fremstår som en urimelig eller uforholdsmessig reaksjon.

Videre fremhevet lagmannsretten, med henvisning til rettspraksis, at det må stilles særlig strenge krav til en leder. Et forhold vil lettere anses å utgjøre et grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold for virksomhetens øverste leder enn for ansatte i lavere stillingskategorier. Dette er begrunnet i styrets behov for å ha tillit til daglig leder og i den signaleffekt en leders handlemåte kan ha overfor andre ansatte.

I den konkrete vurderingen fant lagmannsretten at det forelå brudd på selskapslovgivningen – der særlig en transaksjon av et gassanlegg til kr 800 000 (med en virkelig verdi større enn 2,5 % av balansesummen i årsregnskapet) som var i strid med aksjeloven § 3-8, fremstod som den mest graverende. Lagmannsretten mente at daglig leder satte sine egne interesser foran både selskapets og andre aksjoneres interesser. Sammenholdt med de øvrige disposisjonene som den daglige lederen hadde foretatt seg, kom lagmannsretten til at handlingene utgjorde grove pliktbrudd. Lagmannsretten viste til at daglig leders handlinger var så alvorlige at styret ikke lenger kunne ha tillit til at daglig leder ville sette selskapets interesser foran sine egne – og at det er avgjørende at selskapets styre har tillit til daglig leder. I en slik situasjon, også sett hen til de økonomiske disposisjonene daglig leder hadde gjort, var det nødvendig med en rask avslutning av arbeidsforholdet.

I interesseavveiningen viser lagmannsretten til at avskjeden rammer daglig leder hardt, men at hensynet til han måtte vike når han både hadde beriket seg og forsøkt å berge seg på selskapets bekostning.

Lagmannsretten konkluderte derfor etter en samlet vurdering med at avskjeden var gyldig – og det var følgelig ikke grunnlag for erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-14.

Hva kan vi ta med oss videre fra denne dommen?

Selv om dommen er konkret begrunnet, både viderefører og påminner avgjørelsen oss om at terskelen for avskjed i utgangspunktet er svært høy, men at det som et generelt utgangspunkt skal mindre til for at en daglig leders handlinger kan utgjøre et grovt pliktbrudd som kan kvalifisere til avskjed. Hensynet til de ansattes tillit til daglig leder og den signaleffekt en leders handlemåte kan ha overfor ansatte begrunner en noe lavere terskel ved avskjed av daglig leder.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs