Tilbake til nyheter

Dom om arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-postkasse: LB-2021-164489

1. november, 2022
I sommer avsa Borgarting lagmannsrett dom i sak om oppsigelse og innsyn i arbeidstakers e-postkasse. Saken illustrerer hvor viktig det er at arbeidsgiver sørger for å følge både de materielle og de prosessuelle reglene som gjelder ved slikt innsyn.

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse begrunnet i brudd på lojalitetsplikten ved at arbeidstaker hadde delt innsideinformasjon og annen fortrolig informasjon. Saken reiste også spørsmål om reglene for innsyn i ansattes e-post var brutt.

Arbeidstakers e-postkasse er privat og kan som det klare utgangspunkt ikke overvåkes av arbeidsgiver. Innsyn i den ansattes virksomhetsrelaterte e-post eller filer, representerer et betydelig inngrep i personvernet. Det skal derfor mye til for at arbeidsgiver har lov å foreta slikt innsyn.

Dersom arbeidstaker lovlig skal kunne få innsyn i arbeidstakers e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale, må vilkårene i e-postforskriften være oppfylt. Et innsyn i e-postkassen må også følge reglene i personopplysningsloven og GDPR, ettersom innsyn i arbeidstakers e-postkasse er behandling av personopplysninger.

E-postforskriften gir arbeidsgiver adgang til å gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten eller ved begrunnet mistanke om grovt brudd på plikter eller arbeidsavtalen som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

I tillegg inneholder både e-postforskriften og personvernregelverket prosessuelle regler som må følges ved innsyn i arbeidstakers e-postkasse.

I saken fra lagmannsretten hadde arbeidsgiver – etter mistanke om at arbeidstakeren hadde medvirket til underslag og deling av fortrolig informasjon – gjennomført innsyn i arbeidstakerens e-postkasse. Det ble tatt speilkopi av den ansattes e-postkasse som senere ble gjennomgått – delvis manuelt og delvis ved hjelp av søkeord.

Selv om funnene i e-postkassen langt på vei bekreftet arbeidsgivers mistanker – arbeidstaker hadde delt innsideinformasjon og fortrolig informasjon, og den etterfølgende oppsigelsen var gyldig – hadde arbeidsgiver i forbindelse med e-postinnsynet brutt flere prosessuelle regler etter personvernregelverket og e-postforskriften. Bruddene ga etter lagmannsrettens syn grunnlag for å tilkjenne arbeidstakeren oppreisning etter personopplysningsloven § 30, jf. GDPR art. 82. Oppreisningen ble satt til kr 20.000.

Dommen er en påminnelse til arbeidsgivere som vurderer å foreta innsyn i arbeidstakeres e-postkasse om hvilke strenge materielle og prosessuelle krav som gjelder i slike tilfeller, og at brudd på disse reglene kan føre til erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs