Utredning av Skatteetatens håndtering av Transocean-sakskomplekset

På oppdrag fra Skattedirektoratet ved Internrevisjonen gjennomførte Grette under ledelse av Jacob S. Bjønness-Jacobsen utredning av Skatteetatens forvaltningsmessige håndtering av det såkalte Transocean-sakskomplekset, Norges til nå største skattesak som pågikk i skatteforvaltningen, Økokrim og domstolene fra 2001 til 2017. Sakene dreide seg om påstått skatteunndragelse av mer enn 11 milliarder kroner samt statens erstatningskrav på ca NOK 1,9 mrd.

Grettes undersøkelse kartla og vurderte skatteetatens løpende arbeid knyttet til forvaltningsmessige undersøkelses- og utredningsplikt, behandling av innsynsbegjæringer, informasjonsdeling og konfidensialitetsplikt, vedtaksbegrunnelse, samarbeid mellom flere ulike statsetater, erstatningsansvar for forvaltningsfeil med mer. Undersøkelsen er unik i norsk sammenheng og satte sluttstrek for en rekke ekstraordinære og meget omdiskuterte forvaltnings-, politi- og domstolssaker.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs