SPC for biologisk legemiddel ugyldig

Et team bestående av advokater fra Grette og Wikborg Rein representerte det norske selskapet Pharmaq, som nå er en del av Zoetis, i en ugyldighets- og krenkelsessak knyttet til et SPC for et immunologisk veterinærpreparat. Spørsmål om omfanget av beskyttelse for et biologisk legemiddel, samt salg før tildeling av markedsføringstillatelse, ble henvist til EFTA-domstolen. Saken ble først avgjort av Oslo tingrett, som opprettholdt SPC’en og påla stansing. I anken til Borgarting lagmannsrett vant også saken frem. Intervets anke til Høyesterett ble ikke tillatt, og dommen er nå endelig.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs