Rettigheter til Vigeland og Munchs verker

Grette bistår og representerer Oslo Kommune i en kompleks sak mot Patentstyret. Kommunen har forvaltet rettighetene til skulptøren Gustav Vigeland og maleren Edvard Munch, begge verdenskjente nordmenn. De døde i henholdsvis 1943 og 1944 og opphavsrettighetene til deres verker utløp i 2014 og 2015. For å unngå og havne i en situasjon der noen kunne utnytte deres verker på hvilken som helst måte, og for at kommunen kunne fortsette og utvide den kommersielle utnyttelsen av de to kunstnernes verker, så søkte kommunen om å registrere en rekke varemerker bestående av en presentasjon av enkelte av deres ikoniske verker. Patentstyret nektet registrering, hvor det blant annet ble anført at en varemerkeregistrering ville innebære en evigvarende opphavsrett til verkene i form av varemerkerettigheter. Kommunen anket saken til Klagenemnda for Industrielle Rettigheter (KFIR). KFIR henviste spørsmål til EFTA-domstolen i Luxemburg, som avga sin avgjørelse 6. april 2017. Den 25. april 2017 ble det avholdt en muntlig høring for KFIR, og saken pågår fortsatt. Saken har tiltrukket seg mye oppmerksomhet både i media og i miljøet blant varemerkerettighetseksperter.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs