Prosessoppdrag: Akademikerne Helse/Legeforeningen

På vegne av Akademikerne Helse og Legeforeningen førte vi en prinsipielt viktig sak mot Spekter om gyldigheten av arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalen mellom partene, fastsatt ved Rikslønnsnemndas kjennelse. Saken for Arbeidsretten gjaldt spørsmålet om Rikslønnsnemnda gikk utover sin rettslige kompetanse da Nemnda i tvungen voldgift besluttet å videreføre de vide unntakene fra arbeidsmiljølovens kapittel 10, på tross av at Legeforeningen trakk sitt samtykke til unntakene. Etter ordlyden i arbeidsmiljøloven § 10-12(4) er unntaksadgangen forbeholdt fagforening med innstillingsrett. Saken reiser grunnleggende spørsmål om kravet til klar lovhjemmel for inngrepet er oppfylt, herunder om forholdet til arbeidstidsdirektivet og bestemmelsene om vern av organisasjonsfriheten. 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs