Verdier og samfunnsansvar

Vi deler kunnskap og bygger kultur for åpenhet. Vi viser vårt samfunnsansvar i daglig drift. Vi har en høy etisk standard og bærekraftig virksomhetsstyring.

Grette tar ansvar

 

Advokatvirksomhet er en særegen bransje som nyter tillit, respekt og oppmerksomhet. Vi involveres i krevende, konfliktfylte og viktige spørsmål ikke bare for våre kunder og deres motparter, men også for samfunnet som sådan. Vi er med på å avgjøre fordeling av rettigheter og byrder. Som profesjonsutøvere må vi vise oss denne spesielle posisjonen verdig.

Vi setter våre klienters interesser først. Som bedrift og enkeltpersoner er vi underlagt strenge krav knyttet til advokatrollen. Alle lov-, forskrifts- og profesjonsetiske krav skal følges.

Det er grunnleggende for en privat eiet og drevet advokatvirksomhet at vi selv velger våre kunder. Det gir muligheter, men også ansvar. Grette bidrar ikke til ulovlige aktiviteter. Formidling og hvitvasking av ulovlige verdier, korrupsjon eller enhver befatning med dette er uakseptabelt i Grette. Vi balanserer ikke på grensen mellom det etiske og det uetiske.

Grette ivaretar grunnleggende rettsstatsprinsipper og bidrar til ikke å krenke menneskerettigheter. Grette har rutiner for å avdekke alle slike forhold, og vi avstår fra oppdrag hvor dette kan aktualiseres.

Vår firmakultur

 

Vi er bevisste på sammensetning og mangfold i alder, opprinnelse, kjønn, religion og funksjonsevne. Vi respekterer forskjellige meninger og praktiserer likestilling da dette anses som viktige drivere for fremtidig verdiskapning.

I Grette vet vi at:

  • Kultur skapes av de menneskene som jobber der.
  • Ingen kan gjøre jobben alene.
  • All konkurranse er sunn, så lenge konkurransen skjer på like vilkår.

Vi ivaretar mangfoldshensyn i rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår samt personlig og karrieremessig utvikling. Vi legger til rette for sunn balanse mellom arbeid og fritid.

Vår rekrutterings- og personalstrategi sikrer høyeste kvalitet og kompetanse samtidig som vi er mangfoldig og inkluderende. Vi har en klar strategi for å fremme kvinneandel i partnerskapet – primært gjennom utvikling av interne kandidater.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs